Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Lukáč Eduard (50%)
Autor:Michalička Vladimír (50%)
Názov:História najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (1819-1945)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007
Rozsah:484 s.
ISBN:978-80-8068-706-9
Edícia:Acta Facultatis Philosohicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 82 ; AFPh UP 194/276
Ohlas:[4] VOZÁROVÁ, Lucia. Vývoj učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici do roku 1949. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2013, s. 74. ISBN 978-80-557-0506-4.
Ohlas:[4] KOPČÁNYIOVÁ, Milada. Odborná historická a memoárová spisba k dejinám stredných a odborných škôl v Košiciach v medzivojnovom období. In Človek a spoločnosť [online], ISSN 1335-3608. 2013, roč. 16, č. 3 [cit. 2014-05-07], s. [11]. Dostupný na internete <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2013/3/6045/>
Ohlas:[4] IVANOVIČOVÁ, Júlia. Učiteľské ústavy - ich úloha pri formovaní odborného vzdelávani učiteľov v rokoch 1918-1939. In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v medzivojnovom období. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014, s. 110. ISBN 978-80-8082-811-0.