Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Kalajtzidis Ján (100%)
Názov:Etika sociálnych dôsledkov a hospodárska etika : (so zameraním na finančný sektor)
Vydavateľské údaje:Brno : Tribun EU, 2012
Rozsah:210 s.
ISBN:978-80-263-0209-4
Ohlas:[4] BILASOVÁ, Viera. Metodologické problémy medicínskej etiky z hľadiska jej ďalšieho rozvoja (v podmienkach Slovenska). In Profesijná etika - minulosť a prítomnosť. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2012, s. 81. ISBN 978-80-555-0674-6.
Ohlas:[3] GRZYBEK, Grzegorz. Etyka rozwoju a pedagogika opiekuncza. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 109. ISBN 978-83-7338-848-2.
Ohlas:[4] KOMENSKÁ, Katarína. Etický kódex pre oblasť starostlivosti a dohľadu nad zvieratami v canisterapii (etická reflexia cez optiku konzekvencialistického modelu etiky). In Jarná konferencia o Canisterapii 2013. Aktivity a terapia s asistenciou psov - inovatívny prístup v pomáhajúcich profesiách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Jarná konferencia o aktivitách a terapii s asistenciou psov (canisterapii)", konanej v dňoch 3.-4. mája 2013 v Ružomberku [CD-ROM]. Bratislava : Výcviková škola Doggie Bratislava, 2013, s. 39. ISBN 978-80-970859-2-6.
Ohlas:[4] KOMENSKÁ, Katarína. Stav profesijných etík v Maďarsku. In Profesijná etika v krajinách V4. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 177. ISBN 978-80-555-1031-6.
Ohlas:[4] KOMENSKÁ, Katarína. Koncept 3 R`s ako normatívny základ profesijného etického kódexu vedecko-výskumného pracovníka používajúceho vo svojej praxu zvieratá. In Etika v profesiách. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 187. ISBN 978-80-555-1030-9.
Ohlas:[4] DEMJANOVÁ, Eva. K niektorým špecifikám etických kódexov manažéra na vysokej škole. In Perspektívy profesijnej etiky. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014, s. 184. ISBN 978-80-555-1104-7.
Ohlas:[4] GLUCHMAN, Vasil. Profesijná etika ako etika práce a etika vzťahov. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014, s. 285. ISBN 978-80-555-1105-4.
Ohlas:[3] GRZYBEK, Grzegorz. Etos zycia : wychowanie do malzenstwa w zalozeniach etyki rozwoju. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s. 160. ISBN 978-83-7996-105-4.
Ohlas:[5] GLUCHMAN, Vasil. Etika sociálnych dôsledkov a hospodárska etika (so zameraním na finančný sektor). In Filosofický časopis, ISSN 0015-1831. 2015, roč. 63, č. 1, s. 155-157.
Ohlas:[4] KOMENSKÁ, Katarína. Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 136. ISBN 978-80-555-1108-5.
Ohlas:[4] KLEMBAROVÁ, Júlia. Etické a morálne aspekty mentálneho postihnutia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 180. ISBN 978-80-555-1372-0.
Ohlas:[3] BILASOVÁ, Viera. Étos rodiny a globalizácia (výchovné aspekty formovania nového étosu). In Etyka - Rodzina - Spoleczenstwo. Tom 1. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 21. ISBN 978-83-7996-223-5.
Ohlas:[3] KLEMBAROVÁ, Júlia. Význam etickej výchovy pre výchovu v rodine. In Etyka - Rodzina - Spoleczenstwo. Tom 1. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 50. ISBN 978-83-7996-223-5.
Ohlas:[3] LEŠKOVÁ BLAHOVÁ, Adela. Výchova k starostlivosti (aj o prírodu) ako súčasť rodinnej výchovy. In Etyka - Rodzina - Spoleczenstwo. Tom 1. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 58. ISBN 978-83-7996-223-5.
Ohlas:[3] GRZYBEK, Grzegorz. Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 138. ISBN 978-83-7996-270-9.
Ohlas:[2] KOMENSKÁ, Katarína. Moral motivation in humanitarian action. In Human Affairs : a postdisciplinary journal for humanities & social sciences, ISSN 1210-3055. 2017, vol. 27, no. 2, s. 145-154.
Ohlas:[4] ŠVAŇA, Lukáš. "Etika" vojny a terorizmu. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2016, s. 180. ISBN 978-80-224-1553-8.
Ohlas:[4] GLUCHMAN, Vasil. G. E. Moore and theory of moral/right action in ethics of social consequences. In Ethics & Bioethics (in Central Europe), ISSN 1338-5615. 2017, vol. 7(1-2), s. 64.
Ohlas:[2] GLUCHMAN, Vasil. Etika rozvoja a etika sociálnych dôsledkov. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/16) = Ethical thinking - past & present (ETPP 2016/16) : etika súčasnosti = contemporary ethics : konferenčný zborník = conference proceedings : 16. medzinárodná konferencia = 16th international conference. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 29-55. ISBN 978-80-555-1777-3.
Ohlas:[2] KOMENSKÁ, Katarína. Moral community, its relationships and responsibility as a methodological basis for disaster ethics. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/16) = Ethical thinking - past & present (ETPP 2016/16) : etika súčasnosti = contemporary ethics : konferenčný zborník = conference proceedings : 16. medzinárodná konferencia = 16th international conference. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 135-144. ISBN 978-80-555-1777-3.
Ohlas:[2] DEMJANOVÁ, Eva. Etika sociálnych dôsledkov a etika cnosti. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/16) = Ethical thinking - past & present (ETPP 2016/16) : etika súčasnosti = contemporary ethics : konferenčný zborník = conference proceedings : 16. medzinárodná konferencia = 16th international conference. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 89-106. ISBN 978-80-555-1777-3.
Ohlas:[2] PETRUFOVÁ-JOPPOVÁ, Michaela. (Mravný) subjekt etiky sociálnych dôsledkov: filozoficko-psychologická analýza. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18) = Ethical thinking - past & present (ETPP 2017/18) : človek v súčasnej etike = man in contemporary ethics : konferenčný zborník = conference proceedings : 18. medzinárodná konferencia = 18th international conference. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 74, 76. ISBN 978-80-555-1883-1.
Ohlas:[2] KOMENSKÁ, Katarína. Model morálneho správania podľa Jamesa Resta a jeho význam pre súčasnú diskusiu o morálnej motivácii. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18) = Ethical thinking - past & present (ETPP 2017/18) : človek v súčasnej etike = man in contemporary ethics : konferenčný zborník = conference proceedings : 18. medzinárodná konferencia = 18th international conference. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 203, 208. ISBN 978-80-555-1883-1.
Ohlas:[2] KOMENSKÁ, Katarína. Death, ethical judgments and dignity. In Ethics & Bioethics (in Central Europe), ISSN 1338-5615. 2018, roč. 8, č. 3-4, s. 201-208.
Ohlas:[2] GLUCHMAN, Martin. Different approaches to the relationship of life & death (review of articles). In Ethics and bioethics (in Central Europe), ISSN 1338-5615. 2019, roč. 9, č. 1-2, s. 96.
Ohlas:[3] KOMENSKÁ, Katarína. Active approach to public life (in ethics of social consequences). In Polonia journal, ISSN 2083-3121. 2019, no. 9, s. 199.
Ohlas:[4] PALENČÁR, M., OREŠKO, Š., KOMENSKÁ, K. Reflexia teoreticko-metodologických východísk bioetických skúmaní smrti a umierania v medicíne a zdravotníctve. In Problém smrti a umierania v medicíne a zdravotníctve : reflexia teoreticko-metodologických východísk súčasných bioetických diskusií. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 169, 170, 176. ISBN 978-80-555-2358-3.
Ohlas:[1] GLUCHMAN, Vasil. Slovak Marxist–Leninist philosophy on work: experience of the second half of the twentieth century. In Studies in east european thought, ISSN 0925-9392. 2020, vol. 72, no. 1, s. 43-58.