Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Frankovský Miroslav (50%)
Autor:Lajčin Daniel (50%)
Názov:Zvládanie náročných situácií v manažérskej práci
Vydavateľské údaje:Praha : RADIX, 2012
Rozsah:107 s.
ISBN:978-80-87573-02-0
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Social competences. [1. vyd.]. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, s. 149. ISBN 978-3-659-40934-9.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Interpersonálne charakteristiky manažérov a pedagógov. In Sociálne kompetencie manažéra: teoretické, metodologické a praktické koncepty : zborník recenzovaných štúdií z vedeckého seminára . Prešov : Bookman, 2012, s. 39. ISBN 978-80-89568-49-9.
Ohlas:[3] GABRHEL, J., HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. The use of game theory to eliminate communication risks of creative activities in project management. In Advances in environmental science and energy planning. [S.l.] : WSEAS Press, 2015, s. 132. ISBN 978-1-61804-280-4.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Zvládanie záťažových situácii. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút, 2015, s. 73. ISBN 978-80-89732-40-1.
Ohlas:[4] LELKOVÁ, A., GBUROVÁ, J. Analytický pohľad na pracovné vzťahy a pracovné podmienky medzi zamestnancami v podniku. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2016, vol. 4, no. 1, s. 40.
Ohlas:[4] KORN, F., GABRHELOVÁ, G. Emocionálna inteligencia, manažér, právo. In Manažment podnikov=Management of companies, ISSN 1338-4104. 2015, roč. 5, č. 4, s. 150.
Ohlas:[4] HRMO, R., KRIŠTOFIAKOVÁ, L., BILČÍK, A. Training of university lecturers as a component of improving the quality of university. In Innovation und erneuerung im bereich der erwachsenenbildung in Mitteleuropa [online]. Dubnica nad Váhom : Dubnica Institute of Technology in Dubnica na Váhom, 2015 [cit. 2016-06-21], s. 144. ISBN 978-80-89732-26-5. Dostupný na internete <http://mek.oszk.hu/15200/15203/15203.pdf>
Ohlas:[4] PORUBČANOVÁ, D., GABRHELOVÁ, G. Analýza stresu v kontexte riadenia a kvality školy. In Manažment podnikov=Management of companies, ISSN 1338-4104. 2015, roč. 5, č. 4, s. 181.
Ohlas:[3] HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K., DOHNANSKÁ, M., HILČÍKOVÁ, D. Project manager's competencies in czech lottery industry enterprise. In Economic world [online], ISSN 2328-7144. 2016 [cit. 2016-09-14], vol. 4, no. 6, s. 282. Dostupný na internete <http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/5795c30e7551a.pdf>
Ohlas:[3] JAKÚBEK, P., TEJ, J. Management of the tax reform in Slovakia. Karlsruhe : Ste-Con, 2016, s. 356. ISBN 978-3-945862-04-9.
Ohlas:[4] GABRHELOVÁ, G., KORN, F. Social and emotional intelligence of managers in the context of law. In Management 2016 : international business and management, domestic particularities and emerging markets in the light of research. Prešov : Bookman, 2016, s. 588. ISBN 978-80-8165-155-7.
Ohlas:[3] ŠTEFKO, R., LORINCOVÁ, T., LELKOVÁ, A. et al. Comparison of evaluation of the selected personality traits between efficient and managing marketing employees in the context of the public and the private sector. In Fifth Middle East conference on global business, economics, finance and banking [CD-ROM]. Dubai : [s.n.], 2016, s. 12. ISBN 978-1-943579-27-3.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., KOVAĽOVÁ, J. Posudzovanie vybraných determinantov nákupného správania z hľadiska rodu. In Journal of global science [online], ISSN 2453-756X. 2016 [cit. 2017-01-18], vol. 1, no. 1. Dostupný na internete <http://jogsc.com/current-issue.html#>
Ohlas:[4] JAKÚBEK, P., TEJ, J. Reformné procesy a výkonnosť pracovníkov finančnej správy. In Vplyv praktík riadenia ľudských zdrojov na výkonnosť organizácie : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016 [cit. 2017-02-21], s. 40. ISBN 978-80-555-1591-5. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Sojka1/subor/Jakubek_Tej.pdf>
Ohlas:[1] Pedagogical training of university lectures. In International conference on interactive collaborative learning. New York : IEEE, 2014, s. 479. ISBN 978-1-4799-4437-8.
Ohlas:[3] BARNOVÁ, S., GABRHELOVÁ, G. Resilience in schools. Karlsruhe : Ste-Con, 2017, s. 147. ISBN 978-3-945862-18-6.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Analýza rozdielov v posudzovaní dosahovania výsledkov a spokojnosti v práci z hľadiska vybraných socio-demografických ukazovateľov. In Exclusive journal : economy and society and environment, ISSN 1339-0260. 2017, vol. 5, no. 4.
Ohlas:[4] ONDRIJOVÁ, I., TOMKOVÁ, A. Prejavy stresu a coping v spotrebiteľskom správaní. In Zvládanie náročných situácií a stresu v manažmente : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2017, s. 79. ISBN 978-80-8165-241-7.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Zvládanie náročných situácií v obchodnom správaní. In Zvládanie náročných situácií v kontexte obchodného správania. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 144. ISBN 978-80-555-1984-5.
Ohlas:[4] LORINCOVÁ, Tatiana. Osobnosť obchodníka. In Zvládanie náročných situácií v kontexte obchodného správania. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 92. ISBN 978-80-555-1984-5.
Ohlas:[4] BARNOVÁ, Silvia, KRÁSNA, Slávka. Managers and workplace stress. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác [online]. Bratislava : Ekonóm, 2018 [cit. 2019-03-20], s. 55. ISBN 978-80-225-4536-5. Dostupný na internete <https://appsconf.files.wordpress.com/2018/11/apps2018.pdf>
Ohlas:[4] ZBIHLEJOVÁ, Lucia. Zvládanie náročných situácií v manažmente – komparácia prístupov a modelov. In Identifikácia interpersonálnych zručností z hľadiska zvládania náročných situácií v manažérskom prostredí. Prešov : Bookman, 2019, s. 182. ISBN 978-80-8165-368-1.