Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:O zložených adjektívach s časťou -tvorný
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:roč. 53, č. 3 (1988), s. 151-157
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Adjektívne okazionalizmy v hovorenej komunikácii. In Varia VII : zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5.12.1997). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1998, s. 18.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Okazionalizmy v hovorenej slovenčine. 1. vyd. Prešov : Náuka, 2000, s. 109. ISBN 80-968202-8-1.
Ohlas:[4] MAKIŠOVÁ, Anna. Typy kompozít v slovenčine a srbčine. In Slovo - tvorba - dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 119. ISBN 978-80-224-1107-3.