Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Hodnotový vzostup slovenskej detskej knihy
Zdroj:Slovenská detská kniha
Vydavateľské údaje:Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008
Lokácia:S. 155-163
ISBN:978-80-89222-57-5
Ohlas:[4] MITROVÁ, Adela. Transformácia detského aspektu v súčasnej dramatickej tvorbe. In O interpretácii umeleckého textu 26 : transformácia detského aspektu a recepčná prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pri príležitosti nedožitého jubilea prof. PhDr, Jána Kopála, CSc. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2011, s. 258. ISBN 978-80-8094-925-9.
Ohlas:[4] MITROVÁ, Adela. "Detská dráma spoza hraníc" (prekladové texty pre deti a mládež v 60. a 70. rokoch 20. stor.). In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2013, roč. 1, č. 1, s. 89.
Ohlas:[4] MITROVÁ, Adela. Svetová dramatická tvorba pre deti a mládež v slovenskom preklade (kontext 60. - 80. rokov 20. storočia). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 138. ISBN 978-80-555-1748-3.