Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Hučík Ján (100%)
Názov:Profesijná príprava žiakov s mentálnym postihnutím
Vydavateľské údaje:Martin : Osveta, 2007
Rozsah:159 s.
ISBN:978-80-8063-260-1
Ohlas:[4] LACA, Slavomír. Postavenie sociálno-patologických javov v postmodernej spoločnosti. In Prohuman : odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online], ISSN 1338-1415. 2011 [cit. 2011-11-04], 29. jan. Dostupný na internete <http://www.prohuman.sk/socialna-praca/postavenie-socialno-patologickych-javov-v-postmodernej-spolocnosti>
Ohlas:[4] HAČARÍKOVÁ, Terézia. Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených - teoretické základy. 1. vyd. Bratislava : IRIS, Vydavateľstvo a tlač, 2011, s. 337. ISBN 978-80-89238-59-0.
Ohlas:[3] MANDZÁKOVÁ, Stanislava. Humanizacja zajec prakatyczno-rehabilitacyjnych podopiecznych z ciezszym uposledzeniem umyslowym w domach opieki spolecznej na Slowacji. In Annales Paedagogicae Nova Sandes - Presoves IV. Nowy Sacz : Panstwowa Wysza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2011, s. 91. ISBN 978-83-63196-09-7.
Ohlas:[4] ŠEBEŇOVÁ, Iveta. Diagnostické situácie v edukačnom procese pre posudzovanie jemnej motoriky u detí s mentálnym postihnutím. In Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ... Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, 2012, s. 73. ISBN 978-80-89535-10-1.