Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bosá Monika (100%)
Názov:Analýza médií: rodové stereotypy v pozadí argumentácie rovnosti
Zdroj:Ženy na trhu práce: realita a perspektivy : sborník textů mezinárodního kolektivu autorek k problematice rovného zacházení na trhu práce
Vydavateľské údaje:Praha : Gender studies, 2007
Lokácia:S. 37-44
ISBN:978-80-86520-23-0
Ohlas:[4] BÉREŠ, Martin. Koncept hegemonickej maskulinity (R.W.Connel) ako teoreticko-metodologický rámec rodovo citlivého skúmania medzigeneračných vzťahov. In Elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15.01.2010 v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 26. ISBN 978-80-555-0198-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Balogova1/index.html>