Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Timková Lazurová Anna (100%)
Názov:Hladná neha
Vydavateľské údaje:Bratislava : Galerie Miro, Nebojsa, s.r.o, 2008
Rozsah:119 s.
ISBN:978-80-904239-0-9
Ohlas:[4] BIELEKOVÁ, Katarína. Čítanie súčasnej poézie v školách. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry, ISSN 1335-2040. 2011, roč. 57, č. 9-10, s. 284.
Ohlas:[6] BIELEKOVÁ, Katarína. Hladná neha. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2011 [cit. 2012-05-03], roč. 2, č. 7. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/7_2011/bielekova.pdf>
Ohlas:[6] KLIMOVIČ, Martin. Hlad po nehe (nad básnickým debutom Anny Lazurovej). In Slovo o slove [15] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2009, s. 328-329. ISBN 978-80-8068-972-8.
Ohlas:[6] ČULENOVÁ, Eva. Hladná neha alebo nežný hlad?. In Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej : [príloha Orol tatranský]. 2009, č. 2, s. IV.