Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Žumárová Monika (50%)
Autor:Balogová Beáta (50%)
Názov:Medzigeneračné mosty
Vydavateľské údaje:[Košice] : Menta Media, 2009
Rozsah:112 s.
ISBN:978-80-89392-08-7
Ohlas:[3] ZIMERMANOVÁ, Monika. Edukácia seniorov - jej východiská, súvislosti a determinanty. In Profesijné kompetencie pracovníkov v edukácii detí, mládeže a dospelých. Ostrava : Vysoká škola báňska - Technická univerzita Ostrava, 2010, s. 248. ISBN 978-80-248-2327-0.
Ohlas:[3] GERMUŠKOVÁ, Marta. Inovatívnosť v literárnokomunikačnej knižničnej praxi. In Filologie, areál a praxe : inovatívnost v současných filologických oborech. Sv. I. Praha : Verbum, 2012, s. 53. ISBN 978-80-905177-38.
Ohlas:[4] GERMUŠKOVÁ, Marta. Umelecká literatúra pre deti ako intenzifikátorka medzigeneračných väzieb. In Medzigeneračné mosty - vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 10.11.2011 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 114. ISBN 978-80-555-0548-0.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Domáca verzus inštitucionálna starostlivosť o nesebestačných seniorov alebo o medzigeneračnej solidarite inak. In Medzigeneračné mosty - vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 10.11.2011 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 44. ISBN 978-80-555-0548-0.
Ohlas:[4] ZIMERMANOVÁ, Monika. Kooperácia detí a seniorov v rezidenciálnych podmienkach. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, 2012, s. 100. ISBN 978-80-558-0177-3.
Ohlas:[4] ZIMERMANOVÁ, Monika. Edukácia a ergoterapia : ako determinanty kvality života seniorov v rezidenciálnych zariadeniach. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, 2011, s. 73. ISBN 978-80-558-0089-9.
Ohlas:[4] ZIMERMANOVÁ, Monika. Vplyv kooperačného programu na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach. In Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 36. ISBN 978-80-558-0249-7.
Ohlas:[4] KONČEKOVÁ, Ľuba. Vývinová psychológia. 4. aktualiz. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014, s. 287. ISBN 978-80-7165-945-7.
Ohlas:[4] TOKOVSKÁ, M., ŠOLCOVÁ, J. Kognitívna a psychomotorická aktivizácia v pomáhajúcich profesiách. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 93. ISBN 978-80-557-0716-7.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Generačná tenzia v problematike umenia (v umeleckej literatúre). In Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých prác. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 88. ISBN 978-80-555-1205-1.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Zmysel života v umeleckej literatúre (tematizovanie času v živote seniorov). In Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých prác. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 267. ISBN 978-80-555-1205-1.