Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Spáčilová Stanislava (100%)
Názov:Hra na rodinu : k niektorým znakom komunikačného registra detí imitujúcich rolu matky a otca
Zdroj:3. študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008
Lokácia:S. 335-345
ISBN:978-80-8068-743-4
Ohlas:[4] HARČARÍKOVÁ, Petra. Dobro a zlo v rečovom prejave detí predškolského a mladšieho školského veku. In Fenomén zla v súčasnom umení pre deti a mládež. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008, s. 298. ISBN 978-80-8068-918-6.
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Barbora. Hra s bábkou v ranom a predškolskom veku. [1. vyd.]. Bratislava : MUSICA LITURGICA, 2012, s. 66. ISBN 978-80-970418-5-4.
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Barbora. Vývinovo orientovaná dramatoterapia : možnosti a limity vo výchove a včasnej intervencii. 1. vyd. Bratislava : Musica liturgica s.r.o., 2011, s. 133. ISBN 978-80-970418-1-6.
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela. Lingvistický výskum vývinu reči slovensky hovoriacich detí: stručný prehľad a bibliografia. In Jazyk a kultúra [online], ISSN 1338-1148. 2019 [cit. 2020-01-28], vol. 10, no. 39-40, s. 119. Dostupný na internete <file:///C:/Users/Michaela/Downloads/Daniela_Slancova_studia.pdf>