Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Germušková Marta (100%)
Názov:Tvorba slovenských duchovne orientovaných spisovateľov
Vydavateľské údaje:Praha : Verbum Praha, 2010
Rozsah:186 s.
ISBN:978-80-904415-1-4
Ohlas:[6] ČEKLOVSKÁ, Nadežda. Tvorba slovenských duchovne orientovaných spisovateľov. In Na pulze : časopis Prešovskej univerzity, ISSN 1337-9208. 2011, roč. 4, č. 1, s. 30.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina. Umelecký text v tvorivých interpretáciích. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 161. ISBN 978-80-555-04204-7.
Ohlas:[4] VARHOĽ, Lukáš. Negatívny vplyv médií na človeka a spoločnosť. In Introdukcia do vybranej teologickej a religionistickej problematiky : zborník príspevkov z prvej doktorandskej konferencie uskutočnenej dňa 8.6.2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 230. ISBN 978-80-555-0453-7.
Ohlas:[4] ČEKLOVSKÁ, Nadežda. Na počiatku bolo Slovo. In Literárny (dvoj)týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov, ISSN 0862-5999. 2011, roč. 24, č. 37-38, s. 13.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina. K duchovným rozmerom umeleckého textu. In Univerzita - miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu : zborník z vedeckej konferencie. Žilina : Inštitút Communio, n.o., 2011, s. 34. ISBN 978-80-970613-3-3.
Ohlas:[4] ČEKLOVSKÁ, Nadežda. K sakrálnemu a profánnemu vo výtvarnom umení a literatúre. In Univerzita - miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu : zborník z vedeckej konferencie. Žilina : Inštitút Communio, n.o., 2011, s. 25. ISBN 978-80-970613-3-3.
Ohlas:[3] POSPÍŠIL, Ivo. Křesťanská literatura (kultura) / Literatura a křesťanství / Křesťanství v literatuře / Literatura v křesťanství / Literatura a křesťanské církve: jak na to a jak dál?. In Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online], ISSN 1804-7246. 2012 [cit. 2012-11-30], č. 1. Dostupný na internete <http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2012/1/Literatura-krestanstvi.php#articleBegin>
Ohlas:[4] ČEKLOVSKÁ, Nadežda. Iluminácie (Walter Benjamin a Emil Boleslav Lukáč). In Čitateľ a knižnice v ére digitalizácie : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 21. septembra 2011 na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 257. ISBN 978-80-555-0659-3.
Ohlas:[4] BIELEKOVÁ, Katarína. (Ne)potrebnosť reklamy na podporu čitateľského procesu jedinca masmediálneho veku. In Čitateľ a knižnice v ére digitalizácie : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 21. septembra 2011 na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 195. ISBN 978-80-555-0659-3.
Ohlas:[4] ŠVECOVÁ, Anna. Duchovné motívy v prózach Ľudmily Podjavorinskej a ich aktualizácia vo svetle premien. In Mladý človek vo svetle premien. Introdukcia do vybranej teologickej problematiky : zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 129. ISBN 978-80-555-0558-9.
Ohlas:[3] ČEKLOVSKÁ, Nadežda. K výtvarnému a vizuálnemu v literárnom texte. In Jazyk - literatura - komunikace : recenzovaný časopis KČJL UP Olomouc [online], ISSN 1805-689X. 2012 [cit. 2013-05-22], č. 1. Dostupný na internete <http://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/index.php/cislo-1-2012/category/1-studie>
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina. Posvätné v literatúre (nielen) pre deti a mládež - putovanie k ideálu. In Univerzita - miesto hľadania vzorov a kreovania osobnosti : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Kanet, 2012, s. 109. ISBN 978-80-971255-09.
Ohlas:[4] ČEKĽOVSKÁ, Naďa. Slobodný v čase neslobody. In Univerzita - miesto hľadania vzorov a kreovania osobností : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Kanet, 2012, s. 101. ISBN 978-80-971255-0-9.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina. Umelecký text v tvorivých interpretáciách. 2. rozš. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012, s. 180. ISBN 978-80-555-0620-3.
Ohlas:[4] ČEKLOVSKÁ, Nadežda. Estetické parametre básnickej tvorby Emila Boleslava Lukáča. In Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku IV. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 219. ISBN 978-80-555-0727-9.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina. K symbolike stvorenia v umení (filozofický a náboženský diskurz ako inšpirácia umeleckého textu). In Disputationes quodlibetales : personalistické inšpirácie vo filozofickom a náboženskom diskurze. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s. 87. ISBN 978-80-555-0914-3.
Ohlas:[4] ČEKLOVSKÁ, Nadežda. K teologickému kontextu v tvorbe Emila Boleslava Lukáča. In Disputationes quodlibetales : personalistické inšpirácie vo filozofickom a náboženskom diskurze. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s. 80. ISBN 978-80-555-0914-3.
Ohlas:[4] ŠVECOVÁ, Anna. Duchovné motívy v prózach Ľudmily Podjavorinskej a ich aktualizácia vo svetle premien. In Mladý človek vo svetle premien. Introdukcia do vybranej teologickej problematiky : zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 129. ISBN 978-80-555-0558-9.
Ohlas:[6] ŠVECOVÁ, Anna. Tvorba duchovne orientovaných spisovateľov. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2013, roč. 15, č. 1, s. 252-253.
Ohlas:[4] GALLIK, Ján. Slovenská katolícka moderna v stredoeurópskom priestore. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 157. ISBN 978-80-558-0759-1.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina. K vybraným aspektom slovenskej (post)modernej literatúry. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 136. ISBN 978-80-555-1306-5.