Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Jurková Jana (100%)
Názov:Produkt ako nástroj marketingového mixu vysokých škôl
Zdroj:Marketing vzdelávacích inštitúcií : vedecký zborník príspevkov
Vydavateľské údaje:Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2007
Lokácia:S. 122-131
ISBN:978-80-89220-86-1
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, Martina. Požiadavky praxe na manažérske a komunikačné spôsobilosti absolventov vysokých škôl. In Humanitné vedy a ich význam pri vzdelávaní a rozvoji kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl technického zamerania : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou k 20. storočiu založenia katedry. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 124. ISBN 978-80-553-0523-3.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, Jaroslava. Marketingová komunikačná politika ako nástroj marketingového mixu vysokých škôl. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník . Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 123. ISBN 978-80-555-0277-9.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., ONDEROVÁ, L. Marketingová analýza a komunikačný mix dvoch spoločností. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [cit. 2011-10-12], s. 48. ISBN 978-80-555-0415-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic14/index.html>
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, Martina. Umenie propagácie v podmienkach Štátnej vedeckej knižnice Košice. In Knižničný kaleidoskop, ISSN 1338-0028. 2011, s. 44-45.
Ohlas:[3] FERENCOVÁ, Martina. Investigating possibilities of using tools for promoting higher-education institutions in areas of e-commincation. In Journal of applied management and investments, ISSN 2225-3467. 2012, vol. 1, no. 2, s. 158.
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, M., MUDRÍK, M. Špecifické komunikačné aktivity vysokých škôl na trhu vzdelávania. In Marketing a marketingová komunikácia - prepojenie teórie a praxe : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou : grant GAMA/11/4 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012, s. 63. ISBN 978-80-555-0539-8.