Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Součková Marta (100%)
Názov:P(r)ózy po roku 1989
Vydavateľské údaje:Bratislava : Ars Poetica, 2009
Rozsah:418 s.
ISBN:978-80-89283-28-6
Ohlas:[6] IVANOVÁ, Martina. P(r)ózy po roku 1989. In Na PUlze : časopis Prešovskej univerzity, ISSN 1337-9028. 2011, roč. 4, č. 1, s. 30.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, Gabriela. P(r)ózy po roku 1989. In Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2011, roč. 21, č. 8, s. 3.
Ohlas:[6] FORGÁČ, Marcel. P(r)ózy po roku 1989. In Rak : revue aktuálnej kultúry, ISSN 1335-1702. 2011, roč. 16, č. 3, s. 51-52.
Ohlas:[4] BENIKOVSKÝ, Martin. Rekreatúra III. In Universitatis Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2011, roč. 17, č. 3, s. 21.
Ohlas:[4] KARPINSKÝ, Peter (ed.). Päť x päť : antológia súčasnej slovenskej prózy. 1. vyd. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2011, s. 258. ISBN 978-80-8119-040-7.
Ohlas:[4] TARANEKOVÁ, Ivana. K podobám fantastiky v slovenskej próze po roku 1989. In Strach a hrôza : podoby hororového žánru. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 149. ISBN 978-80-88746-16-4.
Ohlas:[6] SZENTESIOVÁ, Lenka. P(r)ózy po roku 1989. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, ISSN 0037-6973. 2011, roč. 58, č. 5, s. 475-480.
Ohlas:[3] LEŠOVÁ, Daniela. Ako priestor rozpráva príbeh o anestetike alebo Čo majú spoločné Gregory Crewdson a Monika Kompaníková. In Intermediální poetika příběhu. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 51. ISBN 978-80-87481-56-1.
Ohlas:[6] SZENTESIOVÁ, Lenka. Slovenská literárna veda 2010. In Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2011, roč. 21, č. 14-15, s. 27.
Ohlas:[4] GERMUŠKOVÁ, Marta. K poetike ponovembrovej prózy Edmunda Hlatkého. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 V. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 319. ISBN 978-80-555-0587-9.
Ohlas:[4] KOČIŠOVÁ, Denisa. Modelovanie mužských a ženských postáv v prózach Moniky Kompaníkovej. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 V. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 399. ISBN 978-80-555-0587-9.
Ohlas:[4] SUCHÁ, Lenka. Niekoľko poznámok ku koreláciám toposu mesta a prežívania lyrického subjektu v básňach Mária Ferenčuhovej (Princíp neistoty). In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 V. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 153. ISBN 978-80-555-0587-9.
Ohlas:[4] LEŠOVÁ, Daniela. Modelovanie anestetiky v textoch Moniky Kompaníkovej. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 V. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 372. ISBN 978-80-555-0587-9.
Ohlas:[3] GAVURA, Ján. Autor a subjekt v slovenskom (kon)texte. In Studia humanitatis - Ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2012, s. 208. ISBN 978-80-7464-161-9.
Ohlas:[4] ŠRANK, Jaroslav. Individualizovaná literatúra : slovenská poézia konca 20. storočia a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov. Bratislava : Cathedra, 2013, s. 448. ISBN 978-80-89495-12-2.
Ohlas:[3] SUCHÁ, Lenka. K problematice identity mužských hrdinů v prózách Máriuse Kopcsaye. In Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektiky. [1. vyd.]. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. 494. ISBN 978-80-7422-218-4.
Ohlas:[4] MELNÍK, Jakub. Ballov(a) Sloboda: Outsideri naprieč polstoročím. In Romboid : literatúra / umenie / kritika, ISSN 0231-6714. 2013, roč. 48, č. 1, s. 56.
Ohlas:[4] GIBOVÁ, Ivana. K aspektu estetiky v slovenskej postmodernej próze. In Genologické a medziliterárne štúdie 7 : teória a interpretácia umeleckého textu. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 57. ISBN 978-80-555-0628-9.
Ohlas:[6] KAMENČÍK, Marián. Hodnoty súčasnej slovenskej prózy pod drobnohľadom. In Iluminácie : literárna príloha Katolíckych novín. 2011, roč. 126, č. 46, s. XIII.
Ohlas:[4] DAROVEC, Peter. Dve literatúry po dvadsiatich rokoch. Súčasná, slovenská a česká literatúry - vzťahy, paralely, rozdiely. In Studia Academica Slovaca 42. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 217. ISBN 978-80-223-3448-8.
Ohlas:[4] CSIBA, K., JAREŠ, M., PASSIA, R. et al. Hľadanie súčasnosti : slovenská literatúra začiatku 21. storočia. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014, s. 212. ISBN 978-80-8119-085-8.
Ohlas:[3] MITKA, Marek. Od novely a krátkych próz k literatúre mimo sujetu. Na ceste od Histórie vecí po Nekrózu Edmunda Hlatkého. In Sub rosa dictum a iné texty. Kraków : Scriptum, 2015, s. 245. ISBN 978-83-64028-96-0.
Ohlas:[3] MITKA, Marek. Fundovane, citlivo a motivujúco o prozaických textoch v slovenskej literatúre po roku 1989 (Nad monografiou Marty Součkovej). In Sub rosa dictum a iné texty. Kraków : Scriptum, 2015, s. 282. ISBN 978-83-64028-96-0.
Ohlas:[3] MITKA, Marek. Poznámky pod čiarou slovenských literárnych dejín (Ad Valér Mikula - Čakanie na dejiny a Postinterpretácie). In Sub rosa dictum a iné texty. Kraków : Scriptum, 2015, s. 268. ISBN 978-83-64028-96-0.
Ohlas:[4] MITKA, Marek. Fundovane, citlivo a motivujúco o prozaických textoch v slovenskej literatúre po roku 1989. In Axiologické prieniky do slovenskej literárnej vedy (2000-2014). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 111. ISBN 978-80-555-1528-1.
Ohlas:[2] CVIKOVÁ, Jana. Kontexty a subtexty románu Ireny Brežnej Na slepačích krídlach o ére budovania socializmu v slovenskom malomeste. In World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, ISSN 1337-9690. 2014, vol. 6, no. 2, s. 91-103.
Ohlas:[4] BENIKOVSKÝ, Martin. Spirituálno-reflexívny obrat v tvorbe Michala Habaja. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 64. ISBN 978-80-555-1879-4.
Ohlas:[4] MAJEREK, Rafal. Zagadnienie plci i seksualnosci w prozie Michaeli Rosovej. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 184, 195. ISBN 978-80-555-1879-4.