Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Zvalená Eleonóra (100%)
Názov:Žánrové dimenzie biblickej epištoly
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2009
Rozsah:96 s.
ISBN:978-80-555-0077-5
Ohlas:[6] BIELEKOVÁ, Katarína. Žánrové dimenzie biblickej epištoly. In Teologický časopis, ISSN 1336-3395. 2010, roč. 8, č. 2, s. 73-74.
Ohlas:[4] MARCINOVÁ, Michaela. Využitie štatistických metód pri interpretácii prozaických textov. In Čitateľ a knižnice v ére digitalizácie : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 21. septembra 2011 na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 205. ISBN 978-80-555-0659-3.
Ohlas:[4] GERMUŠKOVÁ, Marta. Symbióza viery a rozumu v umeleckej literatúre a univerzitnej praxi. In Univerzita - miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu : zborník z vedeckej konferencie. Žilina : Inštitút Communio, n.o., 2011, s. 43. ISBN 978-80-970613-3-3.
Ohlas:[4] GERMUŠKOVÁ, Marta. Umelecká literatúra a formovanie osobnosti. In Univerzita - miesto hľadania vzorov a kreovania osobností : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Kanet, 2012, s. 91. ISBN 978-80-971255-0-9.
Ohlas:[4] GERMUŠKOVÁ, Marta. Symbióza viery a rozumu v umeleckej literatúre a univerzitnej praxi. In Univerzita - miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu : zborník z vedeckej konferencie. Žilina : Inštitút Communio, n.o., 2011, s. 43. ISBN 978-80-970613-3-3.
Ohlas:[4] BIELEKOVÁ, Katarína. Vývoj homílie a jej súčasné žanrové zaradenie. In Epištoly o jazyku a jazykovede : zborník štúdií venovaný doc. PhDr. Františkovi Ruščákovi, CSc., pri príležitosti životného jubilea. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 203. ISBN 978-80-555-0646-3.