Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Feč Karol (50%)
Autor:Feč Rastislav (50%)
Názov:Rozvoj motorických schopností 6-7 ročných detí v triede s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy
Zdroj:Problémy a perspektívy telovýchovného procesu žiakov mladšieho školského veku : medzinárodný vedecký seminár : (zborník prác)
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 21-25
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, E., MAJHEROVÁ, M. Rozvoj koordinačných schopností detí prostredníctvom vybraných pohybových hier a cvičení. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 115. ISBN 978-80-555-0191-8.
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika. Úroveň a rozvoj dynamickej rovnováhy 7-10 ročných detí. In Exercitatio Corpolis - Motus - Salus : Slovak journal of sports science (slovenský časopis o vedách a športe), ISSN 1337-7310. 2010, roč. 2, č. 1, s. 54.
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika. Úroveň kinesteticko-diferenciačných schopností s výučbou netradičných hier a cvičení 10-ročnej populácie. In Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-01-12], s. 18. ISBN 978-80-555-0301-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FS/Majherova1/index.html>
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika. Využitie netradičných športových hier na hodinách telesnej výchovy v staršom školskom veku. In Pohyb a zdravie = Movement & health : (zborník recenzovaných vedeckých príspevkov). Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010, s. 66. ISBN 978-80-8113-034-2.
Ohlas:[4] MAJHEROVÁ, M., CHOVANOVÁ, E. Záujmovo rekreačná telesná výchova na základných školách v Prešovskom kraji. In Pohyb a zdravie = Movement & health : (zborník recenzovaných vedeckých príspevkov). Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010, s. 87. ISBN 978-80-8113-034-2.