Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Borza Peter (100%)
Názov:Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v období II. svetovej vojny (1939-1945)
Vydavateľské údaje:Prešov : Petra, 2006
Rozsah:222 s.
ISBN:80-89007-80-5
Ohlas:[4] PETRÍK, Ľubomír. Publikačná činnosť blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopka ako súčasť jeho pastoračného a evanjelizačného pôsobenia. In Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka (1904-1976) v kontexte eurointegračného procesu : zborník prednášok z vedeckého seminára uskutočneného 2. decembra 2008 na GTF PU v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 140. ISBN 978-80-8068-915-5.
Ohlas:[4] CORANIČ, Jaroslav. Národnostná otázka v gréckokatolíckom cirkevnom školstve na Slovensku v rokoch 1918-1938. In Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 179. ISBN 978-80-555-0101-7.
Ohlas:[4] CORANIČ, Jaroslav. Školská otázka ako súčasť národnostnej problematiky vo vzťahu štátu a Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1939-1945. In Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku II. : analýza hlavných tendencií dejinného vývoja cirkevného školstva v konfesionálnej, národnostnej, sociálnej, jazykovednej a spoločensko-kultúrnej oblasti : vedecký projekt VEGA č. 1/4686/07 : zborník z vedeckej konferencie : Prešov, 9. december 2008. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 137. ISBN 978-80-8068-953-7.
Ohlas:[4] BABJAK, Ján. Zostali verní: osudy gréckokatolíckych kňazov. I. zväzok (1. - 4. diel). Prešov : Petra, 2009, s. 19. ISBN 80-8099-034-3.
Ohlas:[4] PEKÁR, M., TOKÁROVÁ, Z. K postaveniu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1939-1945 vo svetle slovenskej historiografie a nemeckých prameňov. In Cirkev v okovách totalitného režimu : likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v r. 1950. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 49. ISBN 978-80-555-0215-1.
Ohlas:[4] MANDZÁK, Daniel Atanáz. Založenie pravoslávnej eparchie v priestoroch kláštora redemptoristov v Michalovciach. In Kresťanstvo v dejinách Zemplína : zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17. - 18. septembra 2010 v Michalovciach. Michalovce : Zemplínske múzeum v Michalovciach, 2011, s. 275. ISBN 978-80-970812-0-1.
Ohlas:[3] HALAGIDA, Igor. Miedzy Moskva, Warszawa i Watykanem : dzieje Kosciola grekokatolickiego w Polsce 1944-1970. Warszawa : Bazyliada, 2013, s. 466. ISBN 978-83-937423-0-1.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter. Pavol Peter Gojdič OSBM - prešovský gréckokatolícky biskup (1926-1960). [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s. 104. ISBN 978-80-555-0903-7.
Ohlas:[4] CORANIČ, Jaroslav. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918-1939. [1. vyd.]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 392. ISBN 978-80-555-1032-3.
Ohlas:[3] CORANIČ, Jaroslav. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice : Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudejovickém, 2014, s. 497. ISBN 978-80-86074-30-6.
Ohlas:[4] VADRNA, Michal. Deje obce Blažov zvanej. [S.l. : s.n.]., 2016, s. 79. ISBN 978-80-972369-1-5.