Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Pružinský Štefan (100%)
Názov:Všeobecný list svätého apoštola Jakuba : (historicko-kritický úvod a výklad 1. kapitoly)
Vydavateľské údaje:Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS, 2009
Rozsah:219 s.
ISBN:978-83-928613-8-6
Edícia:Pravoslávne biblické komentáre 19/1
Ohlas:[3] HANGONI, T., GERKA, M. Človek - práca - nezamestnanosť. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009, s. 147. ISBN 978-83-928613-2-4.
Ohlas:[4] CAP, Alexander. Prečo oferoval Bohu starozákonný sudca Jefte svoju dcéru? Alebo: je dobré dávať sľub vopred, keď nevieme či bude rozumné ho splniť?. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 3. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 57. ISBN 978-80-555-0213-7.
Ohlas:[3] KLECOVÁ, Katarína. Sociálno-misijná práca sestier milosrdenstva (historický kontext). In Pravoslávny biblický zborník III/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010, S. 133. ISBN 978-83-931180-1-4. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,413,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2010.html>
Ohlas:[3] CAP, Alexander. "Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás". In Pravoslávny biblický zborník III/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010, s. 76. ISBN 978-83-931180-1-4. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,413,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2010.html>
Ohlas:[3] HUSÁR, Ján. Exegéza 4. žalmu. In Pravoslávny biblický zborník III/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010, s. 62. ISBN 978-83-931180-1-4. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,413,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2010.html>
Ohlas:[3] HUSÁR, Ján. Historicko-kritický úvod do 3. žalmu. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010, s. 29. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,413,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2010.html>
Ohlas:[3] CAP, Alexander. Starobylý judaizmus a jeho chápanie Starého Zákona. In Pravoslávny biblický zborník III/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010, s. 17. ISBN 978-83-931180-1-4. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,413,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2010.html>
Ohlas:[4] CAP, Alexander. Majú ženy v chráme podľa apoštola Pavla mlčať?. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2011, roč. 2, č. 1, s. 56.
Ohlas:[4] CAP, Alexander. Zvody. In Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ISSN 0139-9012. 2011, roč. 57, č. 1, s. 9.
Ohlas:[6] ŠIP, Maroš. Všeobecný list svätého apoštola Jakuba / historicko-kritický úvod a výklad 1. kapitoly. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2011, č. 2, s. 74-75.
Ohlas:[3] HUSÁR, Ján. Sociálny rozmer Dekalógu. In Społeczny wymiar chrześcijaństwa we współczesnym konsumpcyjnym społeczeństwie : międzynarodowa konferencja naukowa, 24 listopada 2011 w Wysowej [online]. Gorlice : ELPIS - Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej, 2011 [cit. 2012-03-26], s. 136. ISBN 978-83-63055-03-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1766,0,Mi%C4%99dzynarodowa_konferencja_naukowa.html>
Ohlas:[3] CAP, Alexander. Biblia - kniha kníh, Biblia a svetové náboženstvá a biblická archeológia. In Społeczny wymiar chrześcijaństwa we współczesnym konsumpcyjnym społeczeństwie : międzynarodowa konferencja naukowa, 24 listopada 2011 w Wysowej. Gorlice : ELPIS - Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej, 2011 [cit. 2012-03-27], s. 104. ISBN 978-83-63055-03-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1766,0,Mi%C4%99dzynarodowa_konferencja_naukowa.html>
Ohlas:[4] CAP, Alexander. Prečo Christos slová o zvádzaní na hriech a pohoršovaní adresoval dvanástim apoštolom? (Mt 18, 5-11; Mk 9, 42-48; Lk 17, 1-4). In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2011, roč. 2, č. 2, s. 92.
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján. Základy výkladu Svätého Písma. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2011, roč. 2, č. 3, s. 66.
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján. O inšpirácii a kánone kníh Svätého Písma. In Pravoslávny teologický zborník XXXVII (22) -2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2011, s. 26. ISBN 978-80-555-0417-9.
Ohlas:[4] CAP, Alexander. Jefte. In Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ISSN 0139-9012. 2011, roč. 57, č. 2, s. 11.
Ohlas:[3] ŽUPINA, Miroslav. Tajomstvo človeka - eschatologické obnovenie a zdokonalenie ľudskej prirodzenosti. In Pravoslávny biblický zborník I/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-06-18], s. 29. ISBN 978-83-63055-15-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1815,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2013.html>
Ohlas:[3] KUZMYK, Vasyľ. Dopad Milánskeho ediktu na vzťah Cirkvi a štátu v Byzancii. In Znaczenie i wpływ edyktu mediolańskiego na rozwój kultury i chrześcijaństwa w Europie : międzynarodowa konferencja naukowa [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-12-05], s. 110. ISBN 978-83-63055-16-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1838,0,%E2%80%9EZNACZENIE_I_WP%C5%81YW_EDYKTU_MEDIOLA%C5%83SKIEGO_NA_ROZW%C3%93J_KULTURY_I_CHRZE%C5%9ACIJA%C5%83STWA_W_EUROPIE%E2%80%9C.html>
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján. Sociálny rozmer biblickej zvesti. In Pravoslávny teologický zborník XL (25). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2014, s. 38. ISBN 978-80-555-1076-7.
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján. Kniha žalmov : izagogika do knihy a exegéza žalmov prvej kafizmy. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 405. ISBN 978-80-555-1086-6.
Ohlas:[3] HUSÁR, Ján. Výklad k žalmom II. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS, 2011, s. 110. ISBN 978-83-931180-7-6.
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján. Kniha proroka Avakuma. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012, s. 207. ISBN 978-80-555-0656-2.
Ohlas:[4] CAP, Alexander. Úvod do Starého Zákona I. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2015, s. 157. ISBN 978-80-555-1335-5.
Ohlas:[3] KOCVÁR, Vladimír. Kánon o kánone. In Biblia a wspólczesnosc : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, 22.11.2016 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2016 [cit. 2017-02-20], s. 149. ISBN 978-83-63055-29-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2457,0,Biblia_a_wsp%C3%B3%C5%82czesno%C5%9B%C4%87.html>
Ohlas:[4] CAP, Alexander. Stručný úvod do Starého Zákona I. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2017-11-07], s. 74. ISBN 978-80-555-0522-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Cap4>
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján. Starostlivosť o vdovy na stránkach svätého písma. In Nová sociálna edukácia človeka VI : (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisiplinárnej vedeckej konferencie : 7. november 2017, Prešov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2017, s. 99. ISBN 978-80-555-1905-0.