Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACB
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Rodinná výchova : (výber kapitol)
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010
Rozsah:146 s.
ISBN:978-80-555-0142-0
Ohlas:[4] TIRPÁKOVÁ, Jana. Posolstvo byzantského umenia pri budovaní civilizácie lásky. In Nový humanizmus - výzva pre univerzitu : zborník z vedeckej konferencie. Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2010, s. 222. ISBN 78-80-88937-45-6 .
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Duchovná a sociálna starostlivosť o manželov a rodinu podľa pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2010, roč. 12, č. 2, s. 97.
Ohlas:[6] KRUNKOVÁ, Alena. Rodinná výchova. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2011, roč. 13, č. 1, s. 316-317.
Ohlas:[4] FULA, Milan. Valorizácia rodiny ako edukačnej a humanizačnej komunity. In Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti : zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 24. ISBN 978-80-555-0343-1.
Ohlas:[4] PAĽA, Gabriel. Zvyšovanie kvality života prostredníctvom mediálnej edukácie. In Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti : zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 97. ISBN 978-80-555-0343-1.
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Kvalita života starších ľudí v zariadení pre seniorov. In Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti : zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 115. ISBN 978-80-555-0343-1.
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Vybrané kapitoly z etiky. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove, 2011, s. 127. ISBN 978-80-8132-030-9.
Ohlas:[3] PETRO, Marek. Človek ako (ne)chrám živého Boha. In Dom Pana : XIX Miedzynarodowe seminarium Sacrum i przyroda. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla IIw Krakowie, 2011, s. 71. ISBN 978-83-7438-281-6.
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Dobrovoľníctvo ako špecifická služba človeku súčasnosti. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2011, roč. 13, č. 2, s. 97.
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Kresťanské manželstvo a rodina - teória a prax. In Studia Aloisiana : vedecké štúdie, recenzie, odborné preklady, správy o vedeckých podujatiach, kresťanská filozofia, náuka o rodine, formácia spoločenstiev, katolícka teológia, ISSN 1338-0508. 2011, roč. 2, č. 1, s. 39.
Ohlas:[6] ANTONIČOVÁ, Irena. Rodinná výchova (výber kapitol). In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2012, roč. 14, č. 1, s. 330-331.
Ohlas:[4] VANSÁČ, Peter. Uľahčovanie komunikácie so seniormi pomocou znakov a symbolov. In Znak, symbol a rituál ako forma spoločnej komunikácie : zborník vedeckých (nekonferenčných) štúdií. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 118. ISBN 978-80-555-0521-3.
Ohlas:[4] PETRO, Marek. Byzantský chrám - miesto pre duchovný rast človeka. In Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste : zborník z workshopov. Prešov : Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, 2011, s. 54. ISBN 978-80-89543-16-8.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Ivana. Fenomén neúplnej rodiny. In Introdukcia do vybranej teologickej a religionistickej problematiky : zborník príspevkov z prvej doktorandskej konferencie uskutočnenej dňa 8.6.2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 257. ISBN 978-80-555-0453-7.
Ohlas:[3] SLIVKA, Daniel et al. Christian churches in post-communist Slovakia: current challenges and opportunities. Salem : Center for religion and society, Roanoke college, 2012, s. 358. ISBN 978-0-615-66671-6.
Ohlas:[3] SLIVKA, Daniel. Židovská synagogálna liturgia ako znak religiozity a viery. In Znak. Symbol. Rytual. Tom I : doswiadczenie wladzy. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, 2012, s. 236. ISBN 978-83-7438-312-7.
Ohlas:[4] PETRO, Marek. Amfoterný prejav v ľudovej piesni. In Znak, symbol a rituál v tradíciách a prejavoch ľudovej zbožnosti : zborník vedeckých (nekonferenčných) štúdií. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s. 105. ISBN 978-80-555-0774-3.
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Základy sociálnej a kultúrnej antropológie. 1. vyd. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove, 2012, s. 192. ISBN 978-80-8132-059-0.
Ohlas:[3] JENČO, Ján. Vplyv rodičov na odovzdávanie kresťanských hodnôt dospievajúcim. In Acta educationis 2013. Kraków : Wydawnictvo AVALON T. Janowski Sp.j., 2013, s. 37. ISBN 978-83-7730-200-2.
Ohlas:[4] DUDA, M., ZBROJA, B. Samotnosc we wspólczesnej rodzinie - wybrane zagadnienia. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2015, roč. 17, č. 1, s. 53.
Ohlas:[4] PARADA, Peter. Rodinná výchova v špecifikách vyučovania praktickej školy. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2013, s. 40.
Ohlas:[3] TOMÁNEK, Pavol. Novovznikajúce formy rodinného života na Slovensku. In Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej. Poznaň : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013, s. 118. ISBN 978-83-232-2539-3.
Ohlas:[3] VANSAČ, Peter. Sociálne poradenstvo pre rodiny v oblasti výchovy. In Acta educationis 2014. Nowy Sacz : Wydawnictvo Pasaže, 2014, s. 80. ISBN 978-83-64511-05-9.
Ohlas:[4] KOMINAREC, I., KRAJČOVÁ, N., PASTERNÁKOVÁ, L. et al. Úvod do pedagogiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, s. 197. ISBN 978-80-555-1413-0.
Ohlas:[4] DANCÁK, Pavol. Misericordia a paideia. In Božie milosrdenstvo v obraze katechézy : zborník z vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta PU, 2016, s. 66. ISBN 978-80-555-1569-4.
Ohlas:[4] TOMÁNEK, Pavol. Kohabitácia a manželstvo: súčasný stav - výzvy - perspektívy. In Prohuman : odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online], ISSN 1338-1415. 2014, č. 9. apr. Dostupný na internete <http://www.prohuman.sk/pedagogika/kohabitacia-a-manzelstvo-sucasny-stav-vyzvy-perspektivy>
Ohlas:[4] GALDUNOVÁ, H., SCHLOSSEROVÁ, A. Rodina - stále základná jednotka spoločnosti. In Sociálna a duchovná revue, ISSN 1338-290X. 2015, 2016, roč. 7, č. 3, s. 47.
Ohlas:[4] GALDUNOVÁ, H., MAGUROVÁ, D., ADAMKO, J. Rodina ako výchovný činiteľ. In Sociálna a duchovná revue, ISSN 1338-290X. 2016, roč. 7, č. 3, s. 64.
Ohlas:[4] ANDREÁNSKA, V., KOVALINKOVÁ, M., BOGÁROVÁ, Z. et al. Zhovievavé a odmietavé správanie rodičov z pohľadu detí s telesným, zrakovým a sluchovým postihnutím. In Patopsychológia - vznik, vývin a ... [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 33. ISBN 978-80-223-3325-2.
Ohlas:[3] PAĽA, Gabriel. Globalization & Evangelization & Media. 1. vyd. Boonton : BARTIMAEUS, 2017, s. 251. ISBN 978-0-9967396-8-9.
Ohlas:[3] PAĽA, Gabriel. Etyka i wartosci spoleczenstwa medialnego. Warsawa : Jedność w róznorodności, 2017, s.192. ISBN 978-83-947394-5-4.
Ohlas:[3] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Teacher and contemporary society. In Acta educationis 2016, ISSN 2544-5073. Krakow : Wydawnictvo Avalon, 2018, s. 77.
Ohlas:[3] BEŇKOVÁ, Jana. Výchova k rodičovstvu ako perspektíva pre spoločnosť. In Acta educationis, ISSN 2544-5073. Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2020, no. 6, s. 145.