Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010021711262585
Kategória:N/A
Autor:Vilček Jozef (100%)
Názov:Interpretácia bonitácie pôd na Východoslovenskej nížine
Zdroj:Trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárskej výroby na regionálnej úrovni : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Michalovce, 12.-13. novembra 1998
Vydavateľské údaje:Michalovce : Oblastný výskumný ústav agroekonómie, 1998
Lokácia:S. 207-212
Ohlas:[4] MATI, R., PAVELEKOVÁ, D., KOTOROVÁ, D. et al. 2009. Vyhodnotenie zásob vody v pôdnych profiloch poldra Beša vo vzťahu i ich zrnitostnému zloženiu. In Mimoprodukčné funkcie pôdy a krajiny na územiach ovplyvňovaných antropogénnou činnosťou : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Michalovce 3.-4. september 2009. Michalovce : Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav agroekológie v Michalovciach, 2009, s. 143. ISBN 978-80-89417-09-4.
Ohlas:[4] KOTOROVÁ, D., ŠOLTYSOVÁ, B., KOVÁČ, L. et al. 2009. Transportná a akumulačná funkcia pôdy v suchom poldri Beša. In Mimoprodukčné funkcie pôdy a krajiny na územiach ovplyvňovaných antropogénnou činnosťou : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Michalovce 3.-4. september 2009. Michalovce : Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav agroekológie v Michalovciach, 2009, s. 115. ISBN 978-80-89417-09-4.
Ohlas:[4] KOTOROVÁ, D., KOVÁČ, L., SEMANCOVÁ, P. 2012. Vývoj vlastností rozdielnych pôdnych druhov v poldri Beša po jeho zaplavení v roku 2010. In Folia oecologica 8. Prírodné vedy, ISSN 1338-080X. 2012, roč. 55, s. 12.
Ohlas:[4] KOTOROVÁ, D., KOVÁČ, L., JAKUBOVÁ, J. et al. 2013. Zhodnotenie pôdnych vlastností a floristického zloženia pred a po zaplavení poldra Beša. In Ekológia trávneho porastu : zborník vedeckých prác. Michalovce : Centrum výskumu rastlinnej výroby – Výskumný ústav agroekológie v Michalovciach, 2013, s. 85. ISBN 987-80-89417-48-3.
Ohlas:[4] KOTOROVÁ, D., KOVÁČ, L., ŠOLTYSOVÁ, B. et al. 2014. Vývoj fyzikálnych vlastností pôdy v poldri Beša pred a po jeho napustení. In Faktory ovpyvňujúce využívanie pôdy a krajiny v znevýhodnených oblastiach : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Michalovce : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agrekológie, 2014, s. 98. ISBN 978-80-971444-0-9.
Ohlas:[3] SEMANCOVA, P., FAZEKASOVA, D., KOTOROVA, D. et al. 2014 [cit. 2014-08-05]. The spatial variability of soil conditions in the dry polder of Besa (Slovakia). In Ecology & safety [online], ISSN 1314-7234. 2014 [cit. 2014-08-05], vol. 8, s. 304. Dostupný na internete <http://www.scientific-publications.net/get/1000001/1401631208821197.pdf>
Ohlas:[4] KOTOROVÁ, D., KOVÁČ, L. 2013. Pôdne vlastnosti v suchom poldri Beša. In Folia geographica 22, ISSN 1336-6157. 2013, roč. 55, č. 22, s. 106.