Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Hudáková Jana (100%)
Názov:Didaktické a umelecké aspekty práce v detskom speváckom zbore
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008
Rozsah:130 s.
ISBN:978-80-8068-894-3
Ohlas:[4] MEDŇANSKÁ, Irena. Systematika hudobnej pedagogiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2010, s. 127. ISBN 978-80555-0149-9.
Ohlas:[3] SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie pro učitele. 2. preprac. a rozš. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 386. ISBN 978-80-246-2060-2.
Ohlas:[3] KRÁLOVÁ, E., KODEJŠKA, M., STRENÁČIKOVÁ, M. et al. Hudební klíma a dítě=Hudobná klíma a dieťa. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 152. ISBN 978-80-7290-885-1.
Ohlas:[4] SADLOŇOVÁ, Emília. Učiteľ spevu verzus zbormajster?. In Cantus Choralis Slovaca 2016 : zborník materiálov z XII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2016, s. 90. ISBN 978-80-557-1247-5.