Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Gavura Ján (100%)
Názov:Ján Buzássy
Vydavateľské údaje:Bratislava : Kalligram, 2008
Rozsah:219 s.
ISBN:978-80-8101-139-9
Ohlas:[6] SOUČKOVÁ, Marta. Odborná publikácia 2008. In Na PUlze : časopis Prešovskej univerzity, ISSN 1337-9208. 2009, roč. 2, č. 2, s. 24.
Ohlas:[4] HALVONÍK, Alexander. Literárne procesy v 90. rokoch a súčasný literárny život na Slovensku. In Dejiny slovenskej literatúry II. Martin : Matica slovenská, 2009, s. 712. ISBN 978-80-7090-945-4.
Ohlas:[6] VLNKA, Jaroslav. V priestore ustavičného diania. In Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2009, roč. 19, č. 14-15, s. 27.
Ohlas:[6] HOCHEL, Igor. Ján Buzássy. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, ISSN 0037-6973. 2010, roč. 57, č. 1, s. 96-98.
Ohlas:[4] HOSTOVÁ, Ivana. Betóny, brizolity, omietky. In Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, ISSN 0231-6714. 2014, roč. 49, č. 5-6, s. 101.
Ohlas:[4] ANDRIČÍK, Marián. O anglických prekladoch slovenskej poézie. In Poetika poézie a jej prekladu : venované životnému výročiu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 118. ISBN 978-80-223-4638-2.
Ohlas:[4] ZAMBOR, Ján. Skladba Jána Buzássyho Pláň ako obraz poaugustovej traumy. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 13.-14. novembra 2014 na FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 28. ISBN 978-80-555-1401-7.