Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Babinčák Peter (100%)
Názov:Spokojnosť so životom ako psychologická dimenzia kvality života
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008
Rozsah:95 s.
ISBN:978-80-8068-749-6
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monografia 87 ; AFPhUP 206/288
Ohlas:[4] HOMZOVÁ, P., LABUNOVÁ, E., KOCIOVÁ, K. Zamestnanie a jeho vplyv na kvalitu života ľudí so zdravotným postihnutím. In Globalizácia a kvalita života a zdravia : zborník príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : EQUILIBRIA, s.r.o., Košice, 2010, s. 72. ISBN 978-80-89284-66-5.
Ohlas:[3] HOMZOVÁ, P. [et al.]. The impact of the standard of living on the quality of life of people with disabilities. In Globalization and crises in modern economy : the 1th Scientific volume. Klaipéda : Klaipéda University, 2010, p. 63. ISBN 978-9955-18-507-9.
Ohlas:[4] VALIHOROVÁ, Marta. Kvalita života vysokoškolákov. In Kvalita života vysokoškolákov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010, s. 35. ISBN 978-80-557-0079-3.
Ohlas:[4] LUKÁČOVÁ, Jana. Opis inštrumentu na analýzu identity vysokoškolských učiteľov. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 273. ISBN 978-80-7097-847-4.
Ohlas:[4] JEŽKOVÁ, V., KLIMENKOVÁ, J. Hodnocení kvality života dětí školního věku na základě analýzy trávení času (pilotní studie). In Sociálne procesy a osobnosť 2010 : zborník príspevkov. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, s. 187. ISBN 978-80-89524-01-3.
Ohlas:[3] DUŠOVÁ, B., TULISOVÁ, M. Kvalita života žen v těhotenství po spontánním a umělém oplodnění. In Ošetřovatelství a porodní asistence : recenzovaný vědecký časopis, ISSN 1804-2740. 2011, roč. 2, č. 3, s. 271.
Ohlas:[4] ŠIMOVÁ, Z., ŠULIČOVÁ, A., CINOVÁ, J. Vplyv hemodialýzy na kvalitu života pacientov. In Molisa 7 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2010, s. 139. ISBN 978-80-555-0233-5.
Ohlas:[1] BÁNOVČINOVÁ, L., BAČIAKOVÁ, K., KOVÁČOVÁ, L. Vplyv onko-gynekologického ochorenia na kvalitu života pacientok. In Ošetřovatelství a porodní asistence, ISSN 1804-2740. 2012, vol. 3, no. 4, s. 473.
Ohlas:[3] VATTAIOVÁ, Monika. Osobní pohoda a životní styl budoucí sestry. In Sestra : odborný časopis pro nelékářské zdravotnické pracovníky, ISSN 1210-0404. 2012, roč. 22, č. 9, s. 30.
Ohlas:[3] HUDÁKOVÁ, A., MAJERNÍKOVÁ, Ľ. Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013, s. 40. ISBN 978-80-247-4772-9.