Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Husár Ján (100%)
Názov:Výklad k žalmom I.
Vydavateľské údaje:Praha : Orthodoxia - vzdělávací centrum, 2009
Rozsah:99 s.
ISBN:978-80-254-5693-4
Ohlas:[3] ŠIP, Maroš. Tradícia (podanie) a Sväté Písmo ako základ Zjavenia. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-11-30], s. 135. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/10%20sip.pdf>
Ohlas:[3] KUZMYK, Vasyľ. Analýza pojmu Logos vo vybraných textoch Nového Zákona. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2010 [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-11-30], s. 94. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/07%20Kuzmyk.pdf>
Ohlas:[3] KOCHAN, Pavol. Náčrt svätootcovského pohľadu na stvorenie času. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2010 [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-01], s. 118. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/09%20Kochan.pdf>
Ohlas:[3] CAP, Alexander. Najdôležitejšie Božie mená používané v Starom Zákone. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2010 [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-01], s. 27. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/03%20Cap.pdf>
Ohlas:[3] ŠAFIN, Ján. 500 rokov Gennadijevskej Biblie. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2010 [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-01], s. 18. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/02%20safin.pdf>
Ohlas:[4] CAP, Alexander. Abrahám a jeho "polygamia" alebo prečo mal významný starozákonný patriacha tri ženy?. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 2. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 72. ISBN 978-80-555-0180-2.
Ohlas:[3] KUZYŠIN, Bohuslav. Organizácia izraelitskej society v období Starej Zmluvy - parciálna kvalitatívna analýzy kultúrno-spoločenského a právneho zriadenia. In Pravoslávny biblický zborník III/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2011-06-16], s. 96. ISBN 978-83-931180-1-4. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,413,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2010.html>
Ohlas:[4] CAP, Alexander. Výklad vybraných miest Starého a Nového zákona. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2017, s. 153. ISBN 978-80-555-1771-1.