Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Odovzdávanie viery v rodine ako edukačný proces
Zdroj:Školská a mimoškolská katechéza v európskej edukačnej štruktúre : zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.1/0604/08
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008
Lokácia:S. 169-176
ISBN:978-80-8068-928-5
Ohlas:[4] ČITBAJ, František. Konkordát a moderný štát. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2009, roč. 11, č. 2, s. 214.
Ohlas:[4] TIRPÁKOVÁ, Jana. Umelecká výchova v rodine a škole a jej poslanie pri vytváraní hodnôt v živote človeka. In Rodina ako systém - rodina ako pacient. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 138. ISBN 978-80-555-0117-8.
Ohlas:[4] PAĽA, Gabriel. Hodnotový sytém detí a mládeže pod vplyvom médií. In Metódy hodnotenia v rodine a hodnotová orientácia detí : zborník príspevkov z vedecko-teoretického seminára 5.11.2009 [CD-ROM]. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 208. ISBN 978-80-555-0100-0.
Ohlas:[4] TIRPÁKOVÁ, Jana. Byzantské umenie a jeho možnosti aplikácie do edukačného procesu v elementárnej pedagogike. In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov I : predškolská a elementárna pedagogika [CD-ROM]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2009, s. 358. ISBN 978-80-8084-514-8.
Ohlas:[4] PETRO, Marek. Morálna povinnosť ochrany životného prostredia. In Sacrum a príroda : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sacrum a príroda", konanej v dňoch 25.-26.9.2009 na Prešovskej univerzite v Prešove, Gréckokatolíckej teologickej fakulte. Kraków : Wydawnictwo Naukowe, 2009, s. 87. ISBN 978-83-74-38-211-3.
Ohlas:[4] SLIVKA, Daniel. Vysvetľovanie Božieho slova v katechéze. In Teologické súvislosti mediálnej problematiky v katechéze : zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č. 1/0604/08. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 139. ISBN 978-80-555-0113-0.
Ohlas:[3] SLIVKA, Daniel. Teologická hermeneutika v katolíckej interpretácii 20. storočia. In Studia humanitatis - Ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace III. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2010, s. 116. ISBN 978-80-7368-800-4.
Ohlas:[4] SLIVKA, Daniel. The anthropological aspects of religions at a man in the European integration. In Studia theologica [online], ISSN 1583-5367. 2010 [cit. 2011-04-15], vol. 8, no. 3, p. 161. Dostupný na internete <http://www.studiatheologica.cnet.ro/numar201003.asp>
Ohlas:[4] PETRO, Marek. Vplyvy mediálnych obsahov na rodinu. In Vplyv médií na sociálne a kultúrne hodnoty súčasnosti I. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 132. ISBN 978-80-555-0289-2.
Ohlas:[3] SLIVKA, Daniel. Hermeneutická komunikácia religiózneho textu. In Studia Slavica XV. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011, s. 150. ISBN 978-80-7368-972-8.
Ohlas:[3] SLIVKA, Daniel. Židovská synagogálna liturgia ako znak religiozity a viery. In Znak. Symbol. Rytual. Tom I : doswiadczenie wladzy. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, 2012, s. 235. ISBN 978-83-7438-312-7.
Ohlas:[3] SLIVKA, Daniel. Religionistická hermeneutika - analýza a interpretácia náboženských fenoménov. In Globalizacja a procesy spoleczne. Kraków : Drukarnia Eikon Plus, 2016, s. 58. ISBN 978-83-60391-49-5.
Ohlas:[3] SLIVKA, Daniel. Hermeneutics in the ancient Greek and hellenistic culture. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2019, s. 140, 187. ISBN 978-961-7054-19-4.