Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Suhányiová Alžbeta (100%)
Názov:Analytický pohľad na účtovníctvo ako zdroj informácií v manažmente
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009
Rozsah:192 s.
ISBN:978-80-8068-956-8
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., RÁKOŠ, J. Podnikové financie. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 176. ISBN 978-80-8068-944-5.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., RÁKOŠ, J. Finančno-ekonomická analýza a finančné plánovanie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 174. ISBN 978-80-555-0035-5.
Ohlas:[3] SPIŠÁKOVÁ, Emília. Súkromné zdroje financovania inovácií. In Transfer inovácií [online], ISSN 1337-7094. 2009 [cit. 2010-01-19], č. 13, s. 56. Dostupný na internete <http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii>
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., RÁKOŠ, J. Podnikové financie. 2. dopl. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 224. ISBN 978-80-555-0119-2.
Ohlas:[3] JENČOVÁ, S., LITAVCOVÁ, E. Komparácia strojárskeho podniku s odvetvím strojárstva pomocou metódy zobrazovania vývoja pomerových ukazovateľov v čase a priestore. In Nové výzvy pro účetní, daňovou a auditorskou profesi [CD-ROM]. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, s. 61. ISBN 978-80-7329-221-8.
Ohlas:[3] JENČOVÁ, Sylvia. Rizikový kapitál jako alternativní zdroj financování malých a středních podniků. In MEK 2010 : firemní procesy a požadavky trhů; sborník příspevků z mezinárodní konference, 17. - 23. května 2010, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : Olga Čermáková, grafické a reklamní studio, 2010. ISBN 80-86703-34-7.
Ohlas:[4] VRAVEC, Ján. Finančný manažment jednotlivca. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 162. ISBN 978-80-555-0251-9.
Ohlas:[4] BEDNÁROVÁ, Lucia. Benchmarking v malých a stredných podnikoch. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 97. ISBN 978-80-555-0264-9.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., LIATAVCOVÁ, E. Kvantifikácia vplyvu odchýlok determinujúcich činiteľov v investičnm controllingu. In Národná a regionálna ekonomika VIII : zborník príspevkov z konferencie, Herľany, 13.-15. október 2010 [online]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2010 [cit. 2011-02-10], s. 897. ISBN 978-80-553-0517-2. Dostupný na internete <http://www3.ekf.tuke.sk/konfera2010/zbornik/sk/index.htm>
Ohlas:[3] SUHÁNYI, Ladislav. Main differences and similarities between Islamic (Riba-free) and conventional (western) banking systems. In Tudományos mozaik. 7. kötet : második rész. Kalocsa : Tomori Pál Főiskola, 2010, ól. 205. ISBN 978-963-88162-5-2.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., RÁKOŠ, J. Podnikové financie. 3. dopl. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011, s. 259. ISBN 978-80-555-0311-0.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, Sylvia. Analýza metód modelovania a kvantifikácie vplyvu determinujúcich činiteľov na prognózovania vo finančnom manažmente malých a stredných podnikov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011, s. 140. ISBN 978-80-555-0310-3.
Ohlas:[3] JENČOVÁ, S., LITAVCOVÁ, E. Analýza nákladov vo vzťahu k objemu produkcie. In Finance a management v teorii a praxi 2010 : (sborník příspěvků z konference). Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, s. 49. ISBN 978-80-7414-247-5.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., LITAVCOVÁ, E. Manažment zásob. In Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác. Roč. 1, č. 1. Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, o.z., 2011, s. 81. ISBN 978-80-970759-0-3.
Ohlas:[4] ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Analytický pohľad na výsledok hospodárenia a jeho využitie vo finančno-ekonomickej analýze. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: oportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : zborník recenzovaných príspevkov. Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011, s. 108. ISBN 978-80-89306-10-7.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., LITAVCOVÁ, E. . Implementácia metód finančnej a ekonomickej analýzy vo finančnom manažmente. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: oportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : zborník recenzovaných príspevkov. Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011, s. 91. ISBN 978-80-89306-10-7.
Ohlas:[4] JUSKOVÁ, Mária. Oceňovanie majetku a záväzkov reálnou hodnotou ako jedna z príčin finančnej krízy. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [2011-11-28], s. 146. ISBN 978-80-555-0415-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic14/index.html>
Ohlas:[3] JENČOVÁ, S., LITAVCOVÁ, E. Analýza nákladov vo vzťahu k objemu produkcie. In Finance a management v teorii a praxi 2010 : (sborník příspěvků z konference). Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, s. 49. ISBN 978-80-7414-247-5.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., ŠOFRANKOVÁ, B. Praktikum z finančno-ekonomickej analýzy. 1. vyd. Prešov : Grafotlač Prešov, s.r.o., 2011, s. 144. ISBN 978-80-970485-8-7.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, Sylvia. Finančno-ekonomická analýza podnikateľských subjektov. Prešov : Grafotlač Prešov, s.r.o., 2011, s. 214. ISBN 978-80-970485-7-0.
Ohlas:[3] ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Finančná analýza ex ante v hotelovom zariadení. In MMK 2011. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011, s. 47. ISBN 978-80-904877-7-2.
Ohlas:[4] VRAVEC, Ján. Vybrané kapitoly z podnikového controllingu. 1. vyd. Prešov : Bookman, s.r.o., 2012, s. 73. ISBN 978-80-89568-16-1.
Ohlas:[4] MIHALIKOVÁ, Eva et al. Finančná situácia a výkonnosť v samospráve. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, s. 40. ISBN 978-80-7097-898-6.
Ohlas:[4] MAŤOVČÍKOVÁ, D., JENČOVÁ, S. Financovanie organizácií. 1. vyd. Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012, s. 206. ISBN 978-80-89306-13-8.
Ohlas:[4] ROVŇÁK, M., VRAVEC, J. Dlhové problémy bankového sektora v kontexte hospodárskej krízy. In Vedecký obzor = Scientific horizont, ISSN 1337-9054. 2012, roč. 4, č. 1, s. 74.
Ohlas:[4] HORVÁTHOVÁ, J., BEDNÁROVÁ, Ľ. Finančná analýza a finančné plánovanie. 1. vyd. Prešov : Bookman, s.r.o., 2012, s. 174. ISBN 978-80-89568-32-1.
Ohlas:[3] GÁL, Marián. Financial analysis of municipalities in Slovakia. In Tudományos mozaik. 9. kötet : második rész. Kalocsa : Tomori Pál Főiskola, 2012, s. 163. ISBN 978-963-88162-1-6.
Ohlas:[4] MIHALIKOVÁ, E., HRABOVSKÁ, Z. Finančná analýza organizácie. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2012, s. 149. ISBN 978-80-7097-939-6.
Ohlas:[4] HORVÁTHOVÁ, J., MOKRIŠOVÁ, M. Analysis of key performance indicators and creation of the model comparing the performance of entities as a management tool in the energy industry. In Management: science and education : Slovak scientific journal, ISSN 1338-9777. 2013, vol. 2, no. 2, s. 40.
Ohlas:[4] ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Zhodnotenie stavu a vývoja finančnej situácie ubytovacích zariadení pomocou predikčných modelov. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2013, s. 135. ISBN 978-80-8165-027-7.
Ohlas:[4] VRAVEC, Ján. Analýza determinantov vzniku a rozvoja peňazí, mien a menových systémov. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2013, s. 183. ISBN 978-80-9165-019-2.
Ohlas:[4] HORVÁTHOVÁ, J., MOKRIŠOVÁ, M. Výber ukazovateľov pre tvorbu ereditworthy modelu hodnotenia výkonnosti a jeho konštrukcia. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2013, vol. 1, no. 1, s. 175.
Ohlas:[4] HORVÁTHOVÁ, J., MOKRIŠOVÁ, M. Performance analysis of the selected enterprises in the energy industry. In Journal of management and business = Časopis pre manažment a podnikanie : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2013, roč. 5, č. 1, s. 98.
Ohlas:[4] KOREČKO, J., ONDRIJOVÁ, I., VAVREK, R. Financie a mena : praktikum. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 72. ISBN 978-80-8164-041-3.
Ohlas:[4] ŠTANGOVÁ, N., FABIAN, Š. Zmeny v účtovníctve verejného sektora ako odraz potrieb manažmentu v nových podmienkach. In Verejná správa a regionálny rozvoj [online], ISSN 1337-2955. 2011 [cit. 2015-06-15], roč. 7, č. 1, s. 128. Dostupný na internete <http://www.vsemvs.sk/Portals/0/files/VedaVyskum/VedeckyCasopisVSEMvs_2011_05.pdf>
Ohlas:[4] JENČOVÁ, Sylvia. Finančno-ekonomická analýza a finančné plánovanie. 3. dopl. a preprac. vyd. Prešov : Bookman, 2016, s. 208. ISBN 978-80-8165-162-5.