Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BED
Autor:Sláviková Zuzana (100%)
Názov:Integrálna osobnosť v procese humanizácie výchovy
Zdroj:Učebnice, učebné pomôcky a programy pre hudobnú výchovu na základných školách : hudobno-pedagogická konferencia ... Prešov 26., 27. a 28. septembra 1995
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 64-66
ISBN:80-88697-28-X
Ohlas:[4] DOLINSKÁ, Eva. O individuálnych učebných štýloch žiakov a ich vplyv na recepciu literatúry (didaktické reflexie). In Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, s. 238. ISBN 978-80-8068-699-4.
Ohlas:[4] DOLINSKÁ, Eva. Aktivity rozvíjajúce čitateľské kompetencie žiakov. In Jazyk a literatúra v škole : zážitok a poznanie : [zborník z medzinárodnej konferencie Jazyk a literatúra v škole - zážitok a poznanie, 18.-19.10.2007 v Prešove]. [Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied], 2008, s. 164. ISBN 978-80-8068-788-5.
Ohlas:[4] DOLINSKÁ, Eva. O inovačnom prístupe k vyučovaniu literatúry. In Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008, s. 357. ISBN 978-80-8068-795-3.
Ohlas:[3] DOLINSKÁ, Eva. Tvorivý dialóg na hodinách literárnej výchovy. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : komunikace jako klíč k dětem a mládeži : sborník příspěvků z odborné konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace PdF OU 15. a 13. listopadu 2007. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008, s. 111. ISBN 978-80-7368-4912-1.