Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Babinčák Peter (100%)
Názov:Definície, teoretické modely a indikátory kvality života
Zdroj:Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008
Lokácia:S. 41-75
ISBN:978-80-8068-747-2
Ohlas:[3] MURGAŠ, František. Regionálna diferenciácia kvality života na Slovensku. In Regionální studia=Czech regional studies : recenzovaný vědecký časopis, ISSN 1803-1471. 2008, č. 2, s. 20.
Ohlas:[4] MAKOVSKÁ, Iveta. Quality of life in sustainable development context versus economic reductionism. In "New" Europe and challenges of sustainable development : collection of papers from the 2nd forum od social sciences PhD students international seminar, Bratislava, June 5-8 2008. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung e.V., 2008, s. 159. ISBN 978-80-89149-13-1.
Ohlas:[4] IŠTOK, R., ANGELOVIČ, M. Vybrané teoreticko-metodologické aspekty výskumu kvality života s prihliadnutím na prihraničné regióny. In Folia geographica 20, ISSN 1336-6157. 2012, č. 20, s. 92.
Ohlas:[4] MIKULÁŠKOVÁ, G., KAČMÁROVÁ, M., KVETKOVÁ, K. Osobnostné vlastnosti ako prediktory kvality života. In Sociálne procesy a osobnosť 2014 : človek a spoločnosť : zborník príspevkov zo 17. ročníka medzinárodnej konferencie [CD-ROM]. Košice : Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 342. ISBN 978-80-89524-18-1.
Ohlas:[1] ANGELOVIČ, M., IŠTOK, R. How to assess quality of life. Theoretical and methodological research aspects in cross-border regions. In Bulletin of geography. Socio-economic series, ISSN 1732-4254. 2016, vol. 32, no. 32, s. 19-32.