Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Majerník Milan (20%)
Autor:Virčíková Edita (20%)
Autor:Bosák Martin (20%)
Autor:Chovancová Jana (20%)
Autor:Húsková Viera (20%)
Názov:Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie
Vydavateľské údaje:Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2007
Rozsah:276 s.
ISBN:978-80-969700-1-8
Ohlas:[4] SZANKOVÁ, E., HERCZNER, P., PIŇOSOVÁ, M. Strategické environmentálne hodnotenie - nástroj na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. In Identifikácia zmien zložiek životného prostredia problémových oblastí východného Slovenska : medzinárodná vedecká konferencia : 9.4.2008, Košice. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008, s. 177. ISBN 978-80-552-0087-3.
Ohlas:[4] PIATRIK, M., ŠUDÝ, M. a kol. Environmentálne manažérske systémy. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2008, s. 174.
Ohlas:[3] ADAMIŠIN, Peter. Vplyv stavu environmentálnej infraštruktúry na úspešnosť v získavaní environmentálnych projektov. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník příspěvků; Zlín, 2. dubna 2009. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2.
Ohlas:[1] ADAMIŠIN, Peter. Prínos environmentálnych projektov predvstupového obdobia k znižovaniu regionálnych disparít. In Hradecké ekonomické dny 2009 : ekonomický rozvoj a management regionů; Hradec Králové 3. a 4. února 2009; sborník příspevků; Díl II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 11. ISBN 978-80-7041-443-9.
Ohlas:[4] ADAMIŠIN, P., KOTULIČ, R. Význam environmentálnych projektov skráteného programovacieho obdobia pre znižovanie regionálnych disparít. In Manažérstvo životného prostredia 2008 : zborník príspevkov z 8. konferencie so zahraničnou účasťou. Žilina : Strix, n.f., 2008, s. 10. ISBN 978-80-89281-34-3.
Ohlas:[4] ADAMIŠIN, P., KOTULIČ, R. Zhodnotenie podpory environmentálnych projektov skráteného programovacieho obdobia v krajoch SR. In Manažérstvo životného prostredia 2007 : 7. konferencia so zahraničnou účasťou; recenzovaný zborník referátov. Žilina : STRIX n.f., 2007, s. 10. ISBN 978-80-89281-18-3.
Ohlas:[4] HUTTMANOVÁ, Emília. Náklady a výnosy v procese ochrany a zabezpečovanie kvality životného prostredia. In Manažérstvo životného prostredia 2007 : 7. konferencia so zahraničnou účasťou; recenzovaný zborník referátov. Žilina : STRIX n.f., 2007, s. 231. ISBN 978-80-89281-18-3.
Ohlas:[4] SZANKOVÁ, Erika. Posudzovanie vplyvov zmien navrhovaných činností na životné prostredie. In Manažérstvo životného prostredia 2009 : zborník príspevkov z 9. konferencie so zahraničnou účasťou; Bratislava 10.-11. december 2009. Žilina : Strix, n.f., 2009, s. 348. ISBN 978-80-89281-56-5.
Ohlas:[4] KORAUŠ, Antonín. Environmentálna politika Európskej banky pre obnovu a rozvoj. In Manažérstvo životného prostredia : zborník príspevkov z 10. konferencie so zahraničnou účasťou. Žilina : Strix n.f., 2010, s. 178. ISBN 978-80-89281-67-1.
Ohlas:[4] ADAMIŠIN, P., KOTULIČ, R., ŠKULTÉTY, P. Zhodnotenie podpory environmentálnych projektov predvstupového obdobia v krajoch SR. In Vedecký obzor = Scientific horizont : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, ISSN 1337-9054. 2011, roč. 3, č. 2, s. 10.
Ohlas:[4] HUTTMANOVÁ, Emília. Vybrané možnosti a problémy hodnotenia kvality životného prostredia. In Zelená energia - environment - udržateľný rozvoj : 1. medzinárodná vedecká konferencia : (zborník príspevkov) [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014 [cit. 2015-05-12], s. 28. ISBN 978-80-555-1170-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Adamisin2>