Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Bilasová Viera (100%)
Názov:Výzvy pre etiku v súčasnosti
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008
Rozsah:204 s.
ISBN:978-80-8068-715-1
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 23 ; AFPh UP 197/279
Ohlas:[5] DŽUPKOVÁ, Viera. Výzvy pre etiku v súčasnosti. In Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne, ISSN 1730-0274. 2008, no. 4, s. 280-282.
Ohlas:[4] ŠVIRKOVÁ, Adriana. On some methodological issues of gene technologies from the viewpoint of bioethics. In Bioethics in central Europe: methodology and education. Prešov : Faculty of Arts, Prešov University in Prešov, 2009, p. 176. ISBN 978-80-555-0055-3.
Ohlas:[4] BALOGOVÁ, Beáta. Zmysel života seniora. In Múdrosť veku - vek múdrosti. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 70. ISBN 978-80-555-0084-3.
Ohlas:[3] BALOGOVÁ, Beáta. Horizonty geragogiky - edukácia ako zmysel života seniora. In Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospelých. Praha : EDUCA Service, 2009, s. 319. ISBN 978-80-87306-04-8.
Ohlas:[3] BALOGOVÁ, Beáta. Profesijné kompetencie sociálneho andragóga na UTV a ATV. In Profesijné kompetencie v edukácii detí, mládeže a dospelých. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, s. 34. ISBN 978-80-248-2327-0.
Ohlas:[4] ZAVIŠ, Monika. Medzináboženský dialóg formou lásky k človeku. In Pavlova misia a multikultúrna spoločnosť. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010, s. 71. ISBN 978-80-223-2969-9.
Ohlas:[3] BALOGOVÁ, Beáta. Zmysel života seniora v kontexte sociálnej práce. In Spoleczenstwo i edukacja : miedzynarodowe studia humanistyczne, ISSN 1898-0171. 2011, nr 1, s. 335.
Ohlas:[4] BALOGOVÁ, Beáta. Is the prevention of cyber bullying a current topic in the teaching ethics or bioethics?. In Ethics & Bioethics (in Central Europe), ISSN 1338-5615. 2012, vol. 2, iss. 1-2, s. 86.
Ohlas:[3] BALOGOVÁ, B., LAČNÝ, M. Loneliness, creativity and a sense of human life in the 3rd millenium. In Horyzonty wychowania, ISSN 1643-9171. 2013, vol. 12, no. 23, s. 34.
Ohlas:[4] VARHOĽ, Lukáš. Dodržiavanie etických aspektov pri zamestnávaní ťažko zdravotne postihnutých. In Sociálne služby a možnosti zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 58. ISBN 978-80-555-0291-5.
Ohlas:[4] KALAJTZIDIS, J., KOMENSKÁ, K. Mravný subjekt a problém etickej spotreby (konzumerizmus). In Dobro a zlo, alebo o morálke I : psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii : (zborník vedeckých štúdií) [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 221. ISBN 978-80-557-0538-5.
Ohlas:[4] KOMENSKÁ, Katarína. Stav profesijných etík v Maďarsku. In Profesijná etika v krajinách V4. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 175. ISBN 978-80-555-1031-6.
Ohlas:[3] GRZYBEK, Grzegorz. Etos zycia : wychowanie do malzenstwa w zalozeniach etyki rozwoju. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s. 158. ISBN 978-83-7996-105-4.
Ohlas:[4] KALAJTZIDIS, Ján. Hospodárska etika ako predmet etickej výchovy. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, s. 84. ISBN 978-80-555-1562-5.
Ohlas:[4] ŠVAŇA, Lukáš. "Etika" vojny a terorizmu. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2016, s. 177. ISBN 978-80-224-1553-8.
Ohlas:[4] BALOGOVÁ, Beáta. Profesiogram geragóga ako vzdelávateľa seniorov. In Slovenská encyklopédia edukológie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 874. ISBN 978-80-223-3747-2.
Ohlas:[2] KOMENSKÁ, Katarína. Moral motivation in humanitarian action. In Human Affairs : a postdisciplinary journal for humanities & social sciences, ISSN 1210-3055. 2017, vol. 27, no. 2, s. 145-154.
Ohlas:[3] KOMENSKÁ, Katarína. Moral motivation in humanitarian action. In Humanitarian action and ethics. London : Zed Books, 2018, s. 68, 77. ISBN 978-1-78699-267-3.
Ohlas:[4] PALENČÁR, M., OREŠKO, Š., KOMENSKÁ, K. Reflexia teoreticko-metodologických východísk bioetických skúmaní smrti a umierania v medicíne a zdravotníctve. In Problém smrti a umierania v medicíne a zdravotníctve : reflexia teoreticko-metodologických východísk súčasných bioetických diskusií. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 150. ISBN 978-80-555-2358-3.