Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Balogová Beáta (21%)
Autor:Bayerová Mária (6%)
Autor:Bugajska Beata (3%)
Autor:Frk Vladimír (6%)
Autor:Germušková Marta (7%)
Autor:Grzybek Grzegorz (3%)
Autor:Határ Ctibor (3%)
Autor:Hrapková Nadežda (3%)
Autor:Jurkovičová Anna (3%)
Autor:Kollárová Elena (3%)
Autor:Malinovská Zuzana (3%)
Autor:Matulayová Tatiana (6%)
Autor:Pirohová Ivana (6%)
Autor:Šlosár Dušan (3%)
Autor:Šoltésová Denisa (5%)
Autor:Uberman Marta (3%)
Autor:Uháľ Martin (3%)
Autor:Vasilová Veronika (3%)
Autor:Zawada Anna (3%)
Autor:Žiaková Eva (4%)
Názov:Svet seniora - senior vo svete
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008
Rozsah:228 s.
ISBN:978-80-8068-814-1
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 91 ; AFPh UP 222/304
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Sociálna pedagogika, sociálna andragogika a sociálna práca - teoretické, profesijné a vzťahové reflexie. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha : Educa Service a Česká andragogická společnost, 2009, s. 124. ISBN 978-80-87306-01-7.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Edukatívne a sociálne aspekty rezidenciálnej starostlivosti o seniorov. Nitra : PF UKF, 2008, s. 81. ISBN 978-80-8094-383-7.
Ohlas:[4] KRAJČOVÁ, N., PASTERNÁKOVÁ, N. . Štýly výchovy v rodine v kontexte s hodnotovou orientáciou detí. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzia v Prešove, 2009, s. 169. ISBN 978-80-555-0003-4.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Sociálna andragogika - integrálna súčasť slovenskej výchovovedy. In Andragogická revue, ISSN 1804-1698. 2009, roč. 1, č. 1, s. 53.
Ohlas:[4] BALOGOVÁ, Beáta. Edukácia seniorov v kontexte času. In Voľný čas seniorov na počiatku 21. storočia : zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 105. ISBN 978-80-8068-949-0.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Edukácia seniorov ako nástroj budovania znalostnej spoločnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. In Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospelých. Praha : EDUCA Service, 2009, s. 307. ISBN 978-80-87306-04-8.
Ohlas:[1] ŽUMÁROVÁ, Monika. The role of ICT in the lives of senior citizens. In Advanced educational technologies : 6th WSEAS/IASMEE international conference... ISSN 1790-5109. Athens : WSEAS Press, 2010, s. 79. ISBN 978-960-474-186-1.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Seniori v systéme rezidenciálnej sociálno-edukačnej starostlivosti. 1. vyd. Praha : Rozlet, 2011, s. 118. ISBN 978-80-904824-1-8.
Ohlas:[3] ŽUMÁROVÁ, M. Lifelong education as the starting point in the meaning of the life of a senior citizen. In Lifelong education : continuous education for sustainable development. Vol. 8. Saint-Petersburg : LSU n. a. A.S. Pushkin, 2010, s. 425. ISBN 978-5-8292-0909-0.
Ohlas:[3] ŽUMAROVA, Monika. Vzaimootnošenija meždu pokolenijami praroditelej i vnučat. In Naukovyj časopis NPU imenu M.P. Drahomanova : zbirnyk naukovych prac. 2010, serija no 5, vypusk 25, s. 65.
Ohlas:[3] ŽUMAROVA, Monika. Vzaimootnošenija meždu pokolenijami praroditelej i vnučat. In Naukova elita jak sociaľno-ekonomičnyj faktor rozvytku deržav v umovach globalizaciji : materialy donovidej ta vystupiv ... Kijiv : "TOV" Informacijni systemy, 2010, s. 108. ISBN 978-966-2249-21-7.
Ohlas:[3] KRAJČOVÁ, N., PASTERNÁKOVÁ, L. Profesia sociálneho pedagóga a možnosti jeho uplatnenia v súčasnosti. In Sociální pedagogika v souvislostech globální krize : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2011, s. 134. ISBN 978-80-87182-16-1.
Ohlas:[3] TRUHLÁŘOVÁ, Z., KVĚTENSKÁ, D. Vybrané etické aspekty sociální práce se seniory. In Aplikovaná etika v sociální práci. Brno : Institut mezioborových studií, 2010, s. 161, 219. ISBN 978-80-87182-13-0.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Place of senior education in the system of lifelong learning. In Teaching and learning : goals, standards and outcomes. Užice : University of Kragujevac, 2012, s. 254. ISBN 978-86-6191-008-1.
Ohlas:[1] ŽUMÁROVÁ, M., ČERNÁ, M. Senior citizens as a specific non-traditional group of students in a lifelong education. In IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2011. Amman : IEEE, 2011, s. 771-776. ISBN 978-161284643-9.
Ohlas:[4] MAŤHOVÁ, L., FORMÁNKOVÁ, P. Aktivity a terapie za asistencie psů poskytované u seniorů v pobytových sociálních službách v ČR. In Jarná konferencia o Canisterapii 2013. Aktivity a terapia s asistenciou psov - inovatívny prístup v pomáhajúcich profesiách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Jarná konferencia o aktivitách a terapii s asistenciou psov (canisterapii)", konanej v dňoch 3.-4. mája 2013 v Ružomberku [CD-ROM]. Bratislava : Výcviková škola Doggie Bratislava, 2013, s. 68. ISBN 978-80-970859-2-6.
Ohlas:[4] VASKA, L., ČAVOJSKÁ, K. Supervízia u začínajúcich profesionálov vo výkone sociálnej práce. Bratislava : Iris, 2012, s. 105. ISBN 978-80-89238-72-9.
Ohlas:[4] VASKA, Ladislav. Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2014, s. 192. ISBN 978-80-89726-25-7.
Ohlas:[4] RUSNÁKOVÁ, Alena. Psycho-sociálne aspekty aktívnej participácie seniorov a senioriek v komunitnom hudobnom umení - prípad speváckeho zboru Young@Heart Chorus. In Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých prác. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 158. ISBN 978-80-555-1205-1.
Ohlas:[4] RUSNÁKOVÁ, Alena. Hudba v sociálnej práci so staršími ľuďmi. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017, s. 81. ISBN 978-80-555-1914-2.
Ohlas:[3] ŽILOVÁ, A., GRETKOWSKI, A., NOVOTNÁ, A. Elder and social changes in society=Reflection of research. Milano : EduCatt, 2018, s. 157. ISBN 978-88-9335-328-1.
Ohlas:[3] BALVÍN, Jaroslav. Pedagogika, andragogika a multikulturalita. Praha : Hnutí R, 2012. ISBN 978-80-86798-07-3.