Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Šturák Peter (100%)
Názov:Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989
Vydavateľské údaje:Prešov : PETRA, 2008
Rozsah:199 s.
ISBN:978-80-8099-023-7
Ohlas:[4] DUCH, Oleh. Rozvoj ženských baziliánskych monastierov v strednej a východnej Európe (koniec 18. - prvá polovica 20. stor.). In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 188. ISBN 978-80-8068-932-2.
Ohlas:[4] BOBRYK, Witold. Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine, v Poľsku a Československu. Podobnosti a rozdiely. In Cirkev v okovách totalitného režimu : likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v r. 1950. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 325. ISBN 978-80-555-0215-1.
Ohlas:[4] KOPRIVŇÁKOVÁ, Jana. Postup komunistického režimu proti Katolíckej cirkvi v reflexii dobovej tlače. In Cirkev v okovách totalitného režimu : likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v r. 1950. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 410. ISBN 978-80-555-0215-1.
Ohlas:[4] VARHOĽ, Lukáš. Katolícka cirkev a komunistický režim v roku 1950. In Zborník teologických štúdií. No. 7. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 153. ISBN 978-80-555-0303-5.
Ohlas:[4] WEIS, Martin. Jozef Hlouch - Zeugnis des Märtyrers im Spiegel der Archivdokumente. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2012, roč. 14, č. 1, s. 65.
Ohlas:[4] HALGAŠOVÁ, Ivana. Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič, OSBM a jeho prínos vo vzťahu k mládeži. In Mladý človek vo svetle premien. Introdukcia do vybranej teologickej problematiky : zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 100. ISBN 978-80-555-0558-9.
Ohlas:[4] LIŠKA, Anton. 365 rokov od uzavretia Užhorodskej únie. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 14, 18, 20. ISBN 978-80-555-0596-1.
Ohlas:[4] LIŠKA, Anton. Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 117. ISBN 978-80-555-0691-3.
Ohlas:[3] MOLITORISOVÁ, Zuzana. Tradičná kultúra Rusínov na severovýchodnom Slovensku. In Spoleczenstwo. Kultura wartosci : studium spoleczne, ISSN 2300-3030. 2013, rok 3, no 4, s. 64.
Ohlas:[3] CORANIČ, J., LIŠKA, A. Rusíni na Slovensku v 19. a 20. storočí. In Spoleczenstwo. Kultura wartosci : studium spoleczne, ISSN 2300-3030. 2013, rok 3, no 4, s. 27.
Ohlas:[4] LIŠKA, Anton. Užhorodská únia. Genéza vzniku a analýza unijného materiálu z Užhorodu. In Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku = Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 335, 341, 352. ISBN 978-80-555-1050-7.
Ohlas:[4] LIŠKA, Anton. Gréckokatolícke murované chrámy tereziánskeho typu z územia východného Slovenska vybudované počas episkopátu mukačevského biskupa Andreja Bačinského (1772-1809). In Osobitosti konfesionálneho vývinu východného Slovenska v ranom novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 171. ISBN 978-80-555-1505-2.
Ohlas:[4] MANDZÁK, Daniel Atanáz. Dokumenty k akcii "P" : prešovský "sobor". 1. vyd. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014, s. 727. ISBN 978-80-89335-70-1.
Ohlas:[4] LIŠKA, A., GOJDIČ, I. História a architektúra gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu na Slovensku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 553. ISBN 978-80-555-1546-5.
Ohlas:[1] CORANIČ, J. The status of greek catholic rusyns in Slovakia during world war i (economic, cultural and religious aspects). In Rusin : kuľturno-christianskyj časopys, ISSN 1857-2685. 2016, vol. 44, no. 2, s. 171-186.
Ohlas:[4] VADRNA, Michal. Deje obce Blažov zvanej. [S.l. : s.n.]., 2016, s. 69. ISBN 978-80-972369-1-5.
Ohlas:[4] LIPTÁK, Richard. Znovuzrodenie gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968. Prešov : Universum-EU, 2016, s. 189. ISBN 978-80-89046-96-6.
Ohlas:[4] LUKÁČOVÁ, Jana, ml. Samizdátová činnosť otca Jána Ivana Mastiliaka v období zrušenia Gréckokatolíckej cirkvi. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [onlin], ISSN 1338-7251. 2016 [cit. 2017-01-24], roč. 5, č. 2, s. 112. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/17379/ATeR%202-2016_1.pdf>
Ohlas:[4] SALOKY, Vladimír. Osudy niektorých čelných predastaviteľov ECAV a GKC počas komunizmu v Československu. In Theologos : teologická revue Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove, ISSN 1335-5570. 2016, roč. 18, č. 2, s. 271.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Jaromíra. "Akcia P" (Prešovský sobor) - príčiny a dôsledky. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2016, roč. 18, č. 2, s. 312.
Ohlas:[4] CORANIČ, Jaroslav. Gréckokatolícka cirkev v Uhorsku s dôrazom na vývoj mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva v r. 1646-1733. In Snem roku 1715 a uhorská spoločnosť v 18. storočí = Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 216. ISBN 978-80-555-1744-5.
Ohlas:[4] LACA, Peter. Dejiny gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2016, s. 226. ISBN 978-80-8132-158-0.
Ohlas:[4] LIŠKA, Anton. Historické súvislosti a podmienky vývoja sakrálnej architektúry vplývajúce na vznik gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu z územia Slovenska. In Snem roku 1715 a uhorská spoločnosť v 18. storočí = Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 305, 307, 310, 312. ISBN 978-80-555-1744-5.
Ohlas:[4] REMBIERZ, Marek. "Ksiegozbiór: Dziedzictwo tradycji - przekaz wiedzy - perspektywy edukacji. Biblioteka jako przestrzen spotkania z historia mysli i miejsce badan naukowych". In Cyrilské rukopisy a tlačené knihy v historickom, jazykovom, kultúrnom a teologickom kontexte : zborník príspevkov vedeckej konferencie, ktorá je súčasťou projektu KEGA č. 046PU - 4/2014. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016, s. 12. ISBN 978-80-555-1647-9.
Ohlas:[4] TKÁČ, Martin. Historické katechizmy v knižnici Kocacsiana v službe katechézy. In Cyrilské rukopisy a tlačené knihy v historickom, jazykovom, kultúrnom a teologickom kontexte : zborník príspevkov vedeckej konferencie, ktorá je súčasťou projektu KEGA č. 046PU - 4/2014. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 161. ISBN 978-80-555-1647-9.
Ohlas:[4] TKÁČ, Martin. Cyrilské katechizmy v historickej knižnici GTF PU a pokus o ich analýzu so zameraním na katechetické a dobové súvislosti. In Bibliotheca Kovacsiana - hodnotný zdroj cirkevnoslovanskej vzdelanosti. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 94. ISBN 978-80-555-1662-2.
Ohlas:[4] REMBIERZ, Marek. Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje biblioteki jako "przestrzeni" spotkania z wartościami intelektualnymi, estetycznymi i duchowymi. In Bibliotheca Kovacsiana - hodnotný zdroj cirkevnoslovanskej vzdelanosti. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 59. ISBN 978-80-555-1662-2.
Ohlas:[3] REMBIERZ, Marek. Uczenie sie pluralizmu i ksztaltowanie tozsamosci religijnej w kontekscie kulturowych i swiatopogladowych odmiennosci - miedzy tradycyjnym zroznicowaniem a wspolczesnym pluralizmem. In Politeja : Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellonskiego, ISSN 1733-6716. no. 1(46), s. 235.
Ohlas:[3] TIRPÁK, Peter. Obraz súčasnej mládeže na Slovensku a nové pastoračné úsilia pre mládež. In Mlodziez nadzieja Kosciola czy Kosciól nadzieja mlodziezy? : duszpasterstwo w kontekscie podrózy. Kraków : Unum, 2017, s. 157. ISBN 978-83-7643-128-4.
Ohlas:[4] VOLKOVÁ, Nikol. Likvidácia Gréckokatolíckej na Slovensku a jej dôsledky. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2017 [cit. 2017-09-25], roč. 6, č. 1, s. 118. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR%201-2017.pdf>
Ohlas:[4] LUKÁČOVÁ, Jana. Veľký sobor, ako následok "politiky východu voči západu Európy". In Peter Šturák: Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2017 [cit. 2017-09-25], roč. 6, č. 1, s. 87. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR%201-2017.pdf>
Ohlas:[4] SALOKY, Vladimír. Gréckokatolícka, pravoslávna a evanjelická cirkev v čase komunistického útlaku. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2017 [cit. 2017-09-25], roč. 6, č. 1, s. 107. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR%201-2017.pdf>
Ohlas:[4] VOLKOVÁ, Nikol. Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu a jej dôsledky. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2018 [cit. 2018-07-11], roč. 7, č. 1, s. 131, 135. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR%201-2018.pdf>
Ohlas:[4] LUKÁČOVÁ, Jana. Prínos Jána Ivana Mastiliaka pre katolicizmus na Slovensku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 13, 108. ISBN 978-80-555-2151-0.
Ohlas:[3] DVOŘÁČEK, Jiří. Finanziamento delle chiese nella repubblica ceca con speciale riguardo alla chiesa greco-cattolica. In Kościól i prawo, ISSN 0208-7928. 2017, vol. 6, no. 2, s. 239.