Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Paľa Gabriel (100%)
Názov:Mediálna problematika v katolíckej náboženskej výchove
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008
Rozsah:274 s.
ISBN:978-80-8068-878-3
Ohlas:[4] VARŠO, Miroslav. J.S. Bach a Biblia. Biblická symbolika v kantáte Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140) II. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2009, roč. 11, č. 1, s. 34.
Ohlas:[3] SLIVKA, Daniel. The project biblical catechesis in Radio Lumen. In Orbis communicationis socialis 2008 : international theological revue of social communication. Lublin : Norbertinum, 2008, s. 47. ISBN 978-83-7222-319-7.
Ohlas:[4] TIRPÁK, Peter. Katechéza v pohľade na environmentálnu výchovu. In Sacrum a príroda : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sacrum a príroda", konanej v dňoch 25.-26.9.2009 na Prešovskej univerzite v Prešove, Gréckokatolíckej teologickej fakulte. Kraków : Wydawnictwo Naukowe, 2009, s. 101. ISBN 978-83-74-38-211-3.
Ohlas:[4] SLIVKA, Daniel. Synoda biskupov: "Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi" v Ríme 2008. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2009, roč. 11, č. 2, s. 200.
Ohlas:[3] SLIVKA, Daniel. Prezentácia hermeneutiky i akomodácie v interpretácii Biblie. In Biblia w kulturze swiata : z wybranych ksiag Starego i Nowego Testamentu II. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II, 2009, s. 38. ISBN 978-83-7438-225-0.
Ohlas:[4] SLIVKOVÁ, Martina. Skauting ako nápomocný prvok rodinnej výchovy. In Metódy hodnotenia v rodine a hodnotová orientácia detí : zborník príspevkov z vedecko-teoretického seminára 5.11.2009 [CD-ROM]. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 116. ISBN 978-80-555-0100-0.
Ohlas:[4] BALOGA, Ľubomír. Zmeny vo forme spoločenskej komunikácie podmienené rozvojom internetu. In Zborník teologických štúdií. No. 5. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 114. ISBN 978-80-8068-950-6.
Ohlas:[3] PETRÍK, Ľubomír. Misijný rozmer komunikácie Cirkvi s človekom v núdzi. In Roczniki teologiczno-pastoralne 4. Limanowa : MM Limanowa, 2009, s. 81. ISBN 978-83-923672-7-7.
Ohlas:[4] JENČO, Ján. Aplikácia projektovej edukácie v náboženskom vyučovaní detí predškolského veku. 1. vyd. Košice : Vienala, 2009, s. 121. ISBN 978-80-89232-66-6.
Ohlas:[5] POLÁKOVÁ, Martina. Mediálna problematika v katolíckej náboženskej výchove. In Roczniki teologiczno-pastoralne 4. Limanowa : MM Limanowa, 2009, s. 175-177. ISBN 978-83-923672-7-7.
Ohlas:[4] PETRO, Marek. Morálne dilemy mediálnych obsahov. In Teologické súvislosti mediálnej problematiky v katechéze : zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č. 1/0604/08. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 62. ISBN 978-80-555-0113-0.
Ohlas:[4] POLIEVKOVÁ, Petra. Poznámky k integrácii mediálnej výchovy do učebného obsahu iného vyučovacieho predmetu zaznamenané v kontexte experimentálne odučenej vyučovacej hodiny. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2010, roč. 12, č. 2, s. 111.
Ohlas:[3] TRSTENSKY, Frantisek. Aspetti teologici del Deuteronomio 30, 1-10. In Studia theologica, ISSN 1583-5367. 2010, roč. 8, č. 3, s. 171.
Ohlas:[1] VRABEC, N., POLIEVKOVÁ, P., MORAVČÍKOVÁ, M. The role of media literacy development as a part of religious education curriculum. In European journal of science and theology, ISSN 1841-0464. 2013, vol. 9, no. 5, s. 211-223.
Ohlas:[4] PIEJA, Wieslaw. Wychowanie a media. In Theologos : teologická revue Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove, ISSN 1335-5570. 2016, roč. 18, č. 2, s. 121.
Ohlas:[4] NOVÁKOVÁ, Silvia. Vplyv médií na život človeka a spoločnosti. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2013 [cit. 2017-03-21], roč. 2, č. 1, s. 112. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/17379/ATeR%201_2013.pdf>
Ohlas:[4] NOVÁKOVÁ, Silvia. Mediálna výchova ako integrálna súčasť moderného vyučovania. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2013 [cit. 2017-03-21], roč. 3, č. 2, s. 94. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/17379/ATeR%202_2013.pdf>
Ohlas:[3] VALČO, Michal. Setting the stage for a meaningful engagement: The need for a competent public theology in the post-communist context of Slovakia. In Christian churches in post-communist Slovakia: current challenges and opportunities. Virginia : Center for religion and society, 2012, s. 253. ISBN 978-0-615-66671-6.
Ohlas:[4] TIRPÁK, P., SARAKA, D. Ty máš slová večného života... 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 146. ISBN 978-80-555-1927-2.