Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Podhájecká Mária (100%)
Názov:Edukačnými hrami poznávame svet
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008
Rozsah:233 s.
ISBN:978-80-8068-797-7
Ohlas:[4] KOCHOVÁ, Hedviga. Počítač a dieťa predškolského veku. In Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 144. ISBN 978-80-555-0006-5.
Ohlas:[4] GUZIOVÁ, Katarína. Výsledky výskumu kompetencií. In Predprimárna edukácia v podmienkach súčasnej reformy : zborník príspevkov z odborno-pedagogickej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 20. ISBN 978-80-555-0007-2.
Ohlas:[4] FÖLDESOVÁ, Jadranka. Stav a úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa detí. In Predprimárna edukácia v podmienkach súčasnej reformy : zborník príspevkov z odborno-pedagogickej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 54. ISBN 978-80-555-0007-2.
Ohlas:[4] FÖLDESOVÁ, Jadranka. Stav a úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa detí. In Predškolská výchova. 2009, roč. 64, č. 1, s. 35.
Ohlas:[4] GUZIOVÁ, Katarína. Vymedzenie schopností, vedomostí, zručností a postojov ako základu kľúčových kompetencií v programových dokumentoch v histórii materských škôl v Československej a v Slovenskej republike. In Materská škola a svet okolo nás : zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára s medzinárodnou účasťou. Ružmoberok : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2010, s. 72. ISBN 978-80-970391-0-3.
Ohlas:[3] KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa. Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2010, s. 374. ISBN 978-83-89700-23-0.
Ohlas:[4] CIMERMANOVÁ, Ivana. Využívanie počítačov ako motivačný faktor pre žiakov mladšieho školského veku. In Učiteľ cudzieho jazyka v kontexte primárneho vzdelávania. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 97. ISBN 978-80-555-02232-8.
Ohlas:[3] BELÁSOVÁ, Ľudmila. Elementárna gramotnosť - základná kompetencia žiaka. In Klíčové kompetence jako způsob myšlení o vzdělávání v preprimární a primární edukaci : česko-slovenské pedagogické a psychologické studie. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, s. 72. ISBN 978-80-7414-220-8.
Ohlas:[4] MIŇOVÁ, Monika. Elementárna gramotnosť v podmienkach materskej školy. In Aktuálne možnosti utvárania elementárnej gramotnosti : zborník z vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010, s. 115. ISBN 978-80-555-0220-5.
Ohlas:[4] BELÁSOVÁ, Ľudmila. Efektívnosť metodiky Sfumato v podmienkach primárneho stupňa základných škôl na Slovensku. In Aktuálne možnosti utvárania elementárnej gramotnosti : zborník z vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010, s. 58. ISBN 978-80-555-0220-5.
Ohlas:[4] HAŠKOVÁ, Anna. Komu sa nelení, tomu sa zelení. In Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010, s. 339. ISBN 978-80-555-0209-0.
Ohlas:[4] ALI TAHA, V., TEJ, J. Nové prístupy vo vzdelávaní manažérov verejného sektora ako forma motivácie študentov. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky : komunálna reforma - spravovanie a manažovanie - trendy vo verejnom živote - regionálny rozvoj : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2010, s. 682. ISBN 978-80-970495-4-6.
Ohlas:[4] DOUŠKOVÁ, Alena. Edukačná aktivita a zážitkové učenie v materskej škole. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 90. ISBN 978-80-557-0076-2.
Ohlas:[3] JAGIELLO, Ewa. Male dziecko i jego twórcze dyspozycje. In Paedagogica. At Utilitatem Disciplinae, ISSN 1895-6459. 2010, č. 6, s. 66.
Ohlas:[5] KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna. Slowacki model poznania świata przez dzieci za pomoca gier edukacyjnych. In Paedagogica. At Utilitatem Disciplinae, ISSN 1895-6459. 2010, č. 6, s. 105-107.
Ohlas:[4] KRUŽLICOVÁ, Mária. Projektovanie edukačných aktivít v materskej škole. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy, ISSN 1335-2733. 2011, roč. 14, č. 10, s. 23.
Ohlas:[4] DOBIASOVÁ, Miroslava. Výchovno-vzdelávacia činnosť v heterogénnej triede. In Metodika predprimárneho vzdelávania. Expresprint, s.r.o. : Partizánske, 2011, s. 344. ISBN 978-80-968777-3-7.
Ohlas:[4] BERNÁTOVÁ, Renáta. Prírodovedné didaktické počítačové hry a dieťa predškolského veku. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 132. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] JAGIELLO, Ewa. Matematická edukácia prostredníctvom hier a zábav. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 246. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] MIŇOVÁ, Monika. Hra v materskej škole. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 345. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] POCHANIČ, Ján. Hra ako podstatná metóda tvorivej dramatiky. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 362. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] TAIŠOVÁ, Lýdia. Hra v primárnej prevencii problémov s návykovými látkami v predprimárnej edukácii. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 451. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] ŠIMČÍKOVÁ, E., TOMKOVÁ, B. Rozvoj kognitívnych kompetencií dieťaťa predškolského veku. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 466. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] ADAMKOVIČOVÁ, Beáta. Mestečko geometrických tvarov. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 523. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] ŽOLNOVÁ, Jarmila. Rozvíjanie resilencie dieťaťa s ADHD hrovými aktivitami v podmienkach materskej školy. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 515. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] MÉZEŠOVÁ, Martina. Integrujúci hrovo-edukačný projekt Naše telo. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 572. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] ONDERČOVÁ, G., ŠTOFANKOVÁ, S. Hrovo-edukačný projekt Mikulášom to začína. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 583. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] UHRINOVÁ, Miriam. Vybrané didaktické aspekty prírodovedného vzdelávania v materskej škole. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012, s. 90. ISBN 978-80-8084-786-9.
Ohlas:[4] ŠIMČÍKOVÁ, E., TOMKOVÁ, B. Matematika v predškolskej edukácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 168. ISBN 978-80-555-0530-5.
Ohlas:[4] STUPÁK, Bohuslav. Pohybové hry v predprimárnom vzdelávaní. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011, s. 136. ISBN 978-80-8084-789-0.
Ohlas:[4] PAĽKOVÁ, Jarmila. Hráme sa s prierezovými témami. Bratislava : Pro Solutions, 2012, s. 170. ISBN 978-80-8139-011-1.
Ohlas:[3] KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna. Methods developing creative activity of nursery school children. In EDULAERN 12 : conference proceedings : 4th international conference on education and new learning technologies. Barcelona : International association technology, 2012, s. 3899. ISBN 978-84-695-3491-5.
Ohlas:[3] KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna. Methods developing creative activity of nursery school children. In Sovremennoje obrazovanije: gumanizacija i gumanitarizacija kak beduščije tendenciji : materialy meždunarodnoj naučno-prakičeskoj konferenciji ... časť 1. Moskva : Izdateľstvo "Prometej", 2012, s. 158. ISBN 978-5-7042-2300-9.
Ohlas:[3] KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna. Development of children`s creative activity in preschool. In Journal of preschool and elementary school education, ISSN 2084-7998. 2012, vol. 1, no. 1, s. 40.
Ohlas:[4] BALCÁROVÁ, Božena. Hudobná rozprávka : integrovaný hudobno-edukačný projekt v materskej škole. In Predškolská výchova, ISSN 0032-7220. 2012, roč. 68, č. 1, s. 1.
Ohlas:[4] MIŇOVÁ, Monika. Pedagogická diagnostika v materskej škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 132. ISBN 978-80-555-0715-6.
Ohlas:[4] VARGOVÁ, Mária. Implementácia multikultúrnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní. In Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 138. ISBN 978-80-555-0998-3.
Ohlas:[4] ŠIMČÍKOVÁ, E., TOMKOVÁ, B. Matematika v predškolskej edukácii. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 170. ISBN 978-80-555-1305-8.
Ohlas:[4] MIŇOVÁ, Monika. Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole. Prešov : Rokus, 2015, s. 139. ISBN 978-80-89510-40-5.
Ohlas:[4] ŽOLNOVÁ, Jarmila. Dieťa s problémovým správaním v materskej škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014, s. 129. ISBN 978-80-555-1127-6.
Ohlas:[4] POLCOVÁ, Miroslava. Hráme sa s digitálnymi technológiami. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2015, s. 33. ISBN 978-80-565-1279-1.
Ohlas:[4] ŠIMČÍKOVÁ, E., SZILAGYIOVÁ, L. Praktické úlohy z matematickej oblasti aplikované v materskej škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2018-03-01], s. 97. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Simcikova2>
Ohlas:[3] GUMANOVÁ, Renáta. Stimulačný program v materskej škole, rehabilitačno-relaxačná edukačná platforma. In Inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju jako problemy wspólczesnej edukacji=Inclusion, therapy, development support as the problems of contemporary eduacation. Nowy Sacz : Panstwowa Wysza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2014, s. 138. ISBN 978-83-62550-47-0.
Ohlas:[4] DROPPOVÁ, Gabriela. Cesta lesom za dobrodružstvom. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 83. ISBN 978-80-8052-864-5.
Ohlas:[3] ZACLONA, Zdzislawa. Wokól zagadnień edukacji wczesnoszkolnej. Nowy Sacz : Panstwowa Wysza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2012, s. 156. ISBN 978-83-63196-20-2.
Ohlas:[3] KLIM-KLIMAŠEVSKA, Anna. Podgotovka buduščich vospitatelej k organizacii igrovoj dejateľnosti detej doškoľnogo vozrasta. In Naukovi zapysky : pedagogični nauky, vyp. 141, čast. 1. Kirovohrad : Kirovohradskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet imeni Volodymyra Vynnyčenka, 2015, s. 7. ISBN 978-7406-57-8.
Ohlas:[4] KURČÍKOVÁ, Irma. Hra ako prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2015 [cit. 2018-03-28], s. 43. ISBN 978-80-565-1281-4. Dostupný na internete <http://ucebnezdroje.npmrk2.sk/sites/default/files/109.pdf>
Ohlas:[4] BALCÁROVÁ, Božena. Hudobná rozprávka v predprimárnej edukácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2018-03-28], s. 166. ISBN 978-80-555-1924-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balcarova1>
Ohlas:[4] GUZIOVÁ, Katarína. Metodika predprimárneho vzdelávania. In Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času : zborník z odborno-pedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2011, s. 63. ISBN 978-80-555-0385-1.
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Barbora. Červené jabĺčko v oblôčku mám ... podpora a využitie zážitku v skupinových hrách detí predškolského veku nielen v materskej škole. In Materská škola je pre všetky deti : zborník z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou v Košiciach. Prešov : Rokus, 2017. ISBN 978-80-89510-72-6.
Ohlas:[4] BALCÁROVÁ, B., ŠIMČÍK, D., DEREVJANÍKOVÁ, A. et al. Integrovaná didaktika hudobnej výchovy v primárnej edukácii: vysokoškolská učebnica. Prešov : Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy, 2019, s. 542. ISBN 978-80-555-2324-8.
Ohlas:[3] FEDORKO, Vladimír. "Komenského" hra ako dominantný prvok outdoorovej edukácie v materskej škole. In Osvita i suspiľstvo III : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2018, s. 55. ISBN 978-83-626683-26-0.