Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Suvák Vladislav (100%)
Názov:Sokratika : štyri štúdie k sókratovskej tradícii myslenia
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007
Rozsah:160 s.
ISBN:978-80-8068-723-6
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 85 ; AFPh UP 201/283
Ohlas:[4] PORUBJAK, Matúš. Poieó a homérsky svet. In Problém epistémé v antike (vzťah medzi theóretiké, praktiké a poetiké). Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2008, s. 158.
Ohlas:[4] OLESINSKI, Dariusz. Stadium techné w rozwoju Platonskiej dialektyki. In Problém epistémé v antike (vzťah medzi theóretiké, praktiké a poetiké). Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2008, s. 39.
Ohlas:[4] PORUBJAK, Matúš. Achilleus verzus Agamemnón alebo počiatky politického myslenia v Homérovej Íliade. In Ostium : internetový časopis pre humanitné odbory [online]. 2009 [cit. 2010-02-02], roč. 5, č. 4. Dostupný na internete <Achilleus verzus Agamemnón alebo počiatky politického myslenia v Homérovej Íliade>
Ohlas:[4] KALAŠ, Andrej. Raný pyrrhónizmus alebo blažený život bez hodnôt?. Bratislava : Univerzita Komenského , 2009, s. 170.
Ohlas:[3] OLESINSKI, Dariusz. Perswazja logosu w Gorgiaszu Platona. In Kolokwia Platońskie. Gorgias. Wroclaw : Institut filozofii Uniwersytetu Wroclawskego, 2009, s. 141. ISBN 978-83-7432-571-4.
Ohlas:[2] PORUBJAK, Matúš. Predsókratovskí sokratovci o starosti o seba. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2010, roč. 65, č. 3, s. 226.
Ohlas:[4] PORUBJAK, Matúš. Vôľa (k) celku : človek a spoločenstvo rečou Homéra a Theognida. Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2010, s. 153. ISBN 978-80-969823-9-4.
Ohlas:[4] WOLLNER, Ulrich. Starostlivosť o seba v Xenofóntovom diele Memorabilia. In Sebapoznanie a/ko starosť o seba. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010, s. 78. ISBN 978-80-555-0230-4.
Ohlas:[4] DUPKALA, Rudolf. Pohľady do dejín etického myslenia. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 126. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 161. ISBN 978-80-555-0405-6.
Ohlas:[4] CEPKO, Jaroslav. Antisthenov antihedonizmus. In Problém utrpenia v živote súčasného človeka. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011, s. 255. ISBN 978-80-557-0279-7.
Ohlas:[2] ZELINOVÁ, Zuzana. Antisthenis fragmenta = Antisthenove zlomky : úvodná štúdia, grécky a latinský text, slovenský preklad a komentár k zlomkom. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2014, roč. 69, č. 10, s. 894.
Ohlas:[3] SLOMSKI, Wojciech. O filozofii autentycznej. In Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne, ISSN 1730-0274. 2012, No. 2, s.118.
Ohlas:[2] PORUBJAK, Matúš. Sókratés a problém interpretácie dejín filozofie. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2012, roč. 67, č. 1, s. 83-88.
Ohlas:[4] CEPKO, Jaroslav. Fysis v kynizme. In Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rosseau). Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2013, s. 98. ISBN 978-80-558-0460-6.
Ohlas:[4] ŠKVRNDA, František. Prečo dlhoval Sókratés Asklépiovi kohúta? Skeptická interpretácia posledných Sokratových slov z dialógu Faidón. In Ostium [online], ISSN 1336-6556. 2013 [cit. 2017-04-20], roč. 9, č. 1, s. 7. Dostupný na internete <http://www.ostium.sk/sk/preco-dlhoval-sokrates-asklepiovi-kohuta-skepticka-interpretacia-poslednych-sokratovych-slov-z-dialogu-faidon/>
Ohlas:[4] LABUDA, Pavol. Sociálno-politické myslenie helenizmu. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 121. ISBN 978-80-8101-679-0.
Ohlas:[4] WOLLNER, Urlich. Prolegomena k Platónovmu dialógu gorgias. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2015, s. 70. ISBN 978-80-557-1299-4.
Ohlas:[3] KALAŠ, A. Ho Pyrrhon - eudaimon filosofos choris axies. Leukosia : Panepistemiakes Ekdoseis Kuprou, 2017, s. 222. ISBN 978-9925-553-04-4.
Ohlas:[3] BURÁŇ, Ján. Popperova interpretace Antisthena - revize. In Aithér : časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice [online], ISSN 1803-7860. 2018 [cit. 2019-03-22], vol. 10, no. 19, s. 8, 29. Dostupný na internete <http://aither.eu/>
Ohlas:[3] PORUBJAK, Matúš. Socrates as the paradigmatic figure of practical philosophy. In Aithér : časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice [online], ISSN 1803-7860. 2018 [cit. 2019-04-10], vol. 10, č. 5, s. 65. Dostupný na internete <http://international.aither.eu/wp-content/uploads/2019/02/A20.pdf>
Ohlas:[4] ZELINOVÁ, Zuzana. Paideia v sokratovskej filozofii. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 191. ISBN 978-80-223-4644-3.