Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Centková Mária (50%)
Autor:Balogová Beáta (50%)
Názov:Filozofia sociálnej starostlivosti o terminálne chorých
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2007
Rozsah:167 s.
ISBN:978-80-89295-01-2
Ohlas:[4] BILASOVÁ, Viera et al. Etika a medicína. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 174-175. ISBN 978-80-8068-809-7.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Edukatívne a sociálne aspekty rezidenciálnej starostlivosti o seniorov. Nitra : PF UKF, 2008, s. 81. ISBN 978-80-8094-383-7.
Ohlas:[4] BILASOVÁ, V., ROMANOVÁ, Ľ. Etické aspekty rozhodnutia na konci života. In Revue sociálnych služieb, ISSN 1338-1075. 2010, roč. 2, č. 2, s. 38.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Geragogika : vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, s. 34, 108. ISBN 978-80-558-0666-2.
Ohlas:[3] BENKOVÁ, M., ŽILOVÁ, A. Social workers as members of interdisciplinary hospice teams. In Charity, Philanthropy and Social Work, ISSN 2353-4605. 2014, no. 2, s. 52.
Ohlas:[3] BALVÍN, Jaroslav. Pedagogika, andragogika a multikulturalita. Praha : Hnutí R, 2012. ISBN 978-80-86798-07-3.