Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Poliaková Mária (100%)
Názov:Židovské mesiášske predstavy v literatúre a tradícii z kresťanského pohľadu
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008
Rozsah:158 s.
ISBN:978-80-8068-758-8
Ohlas:[4] SLODIČKA, Andrej. Introdukcia do dejín religionistiky. Prešov : Petra, n.o., 2008, s. 138. ISBN 978-80-8099-029-9.
Ohlas:[4] SLODIČKA, Andrej. Sväté tajomstvo manželstva z aspektu byzantskej teológie. In Disputationes quodlibetales 2008 : zborník príspevkov z vedeckého kolokvia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 34. ISBN 978-80-8068-879-0.
Ohlas:[4] SLODIČKA, Andrej. Kresťanské manželstvo z aspektu byzantskej duchovnosti. In Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu, ISSN 1335-6771. 2008, roč. 18, č. 6, s. 70.
Ohlas:[4] SLIVKA, Daniel. Historický a kresťanský výklad Starého zákona. In Izraelský monoteizmus v kontexte dejín starovekého Blízkeho Východu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci projektu "Biblické dni", ktoré sa uskutočnili 15.-16. apríla 2008 na Prešovskej univerzite v Prešove, Gréckokatolíckej teologickej fakulte z príležitosti vyhlásenia Roku svätého Pavla /28. júna 2008 - 29. júna 2009/ a blížiacej sa Synody biskupov o Božom slove v Ríme . Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 160. ISBN 978-80-8068-880-6.
Ohlas:[3] SLODIČKA, Andrej. Die Bedeutung der Mystik bei den orientalisch-orthodoxen Kirchen. In Filozofia religii. Tom 5 : mistyka jako stan swiadomosci i typ doswiadczenia religijnego. Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2009, s. 281. ISBN 978-83-61884-32-3.
Ohlas:[4] SLIVKA, Daniel. Hermeneutické modely v Corpus Paulinum. In Apoštol Pavol a dialóg kultúr : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie; Košice 24.10.2008. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2008, s. 220. ISBN 978-80-89412-01-3.
Ohlas:[4] SLODIČKA, Andrej. Univerzálny personalizmus vo filozofickom a teologickom myslení Czeslawa Stanislawa Bartnika. In Personalizmus a súčasnosť I. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 240. ISBN 978-80-555-0135-2.
Ohlas:[4] SLODIČKA, Andrej. Mystika ako zjednotenie s Bohom v tradícii orientálnych ortodoxných cirkví. In Svetové náboženstvá vo filozofickom a religionistickom kontexte : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 4. marec 2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 79. ISBN 978-80-8068-968-1.
Ohlas:[4] SLODIČKA, Andrej. Prínos života a diela kardinála T. Špidlíka, veľkého znalca kresťanského Východu pre ekumenický dialóg. In Prínos kardinála T. Špidlíka k poznaniu teológie a spirituality kresťanského Východu. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 136. ISBN 978-80-555-0386-8.