Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Sokolová Miloslava (100%)
Názov:Nový deklinačný systém slovenských substantív
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007
Rozsah:338 s.
ISBN:80-8068-550-9
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 71 ; AFPh UP 158/240
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, M., GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, L. Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 150. ISBN 978-80-8068-694-9.
Ohlas:[4] ŠIMKOVÁ, Mária. Korpusová lingvistika na Slovensku. In Jazykovedný časopis. 2008, roč. 59, č. 1-2, s. 24.
Ohlas:[5] IVANOVÁ, Martina. Nový deklinačný systém slovenských substantív. In Slavia : časopis pro slovanskou filologii, ISSN 0037-6736. 2009, roč. 78, sešit 1-2, s. 119-124.
Ohlas:[4] GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia. Postoje používateľov jazyka k morfologickej variantnosti v slovenčine (úvodné poznámky k dotazníkovému prieskumu). In Varia XVIII : zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.- 5. 12. 2008) [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-08-11], s. 191. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html>
Ohlas:[4] KVANTÍKOVÁ, Eva. Morfologická variantnosť tvarotvorného základu neutier v genitíve plurálu. In Varia XVIII : zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.- 5. 12. 2008) [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-08-11], s. 377. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html>
Ohlas:[4] KYSEĽOVÁ, Miroslava. Morfologická variantnosť tvarov životných maskulín v nominatíve plurálu. In Varia XVIII : zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.- 5. 12. 2008) [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-08-11], s. 386. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html>
Ohlas:[3] MARICOVÁ, Anna. Pokus o nový prístup k problematike skloňovania substantív. In Slovakistický zborník 4. Nový Sad : Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2009, s. 163. ISBN 978-86-83535-86-6.