Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Hečková Jaroslava (100%)
Názov:Súčasný stav slovenského priemyslu a perspektívy jeho ďalšieho rozvoja
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2008
Rozsah:162 s.
ISBN:978-80-8068-746-5
Ohlas:[4] KISEĽÁKOVÁ, Dana. Vplyvy ekonomickej integrácie Slovenska do Európskej únie na finančnú situáciu, financovanie a rozvoj malých a stredných podnikov. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2008, s. 164. ISBN 978-80-8068-794-6.
Ohlas:[4] BOBÁKOVÁ, Viktória. Podpora inovačného podnikania. In Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2009. ISBN 987-80-225-2824-5.
Ohlas:[4] CHAPČÁKOVÁ, Alexandra. Hodnotové kritériá na meranie výkonnosti podnikov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 195. ISBN 978-80-555-0040-9.
Ohlas:[6] BOBÁKOVÁ, Viktória. Súčasný stav slovenského priemyslu a perspektívy jeho ďalšieho rozvoja. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2009. Prešov : Prešovská univerzita, 2009, s. 279-280. ISBN 9978-80-555-0005-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic10/index.html >
Ohlas:[4] ŠIRÁ, E. Zhodnotenie vplyvu hospodárskej krízy na strojársky priemysel SR. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [2011-10-12], s. 260. ISBN 978-80-555-0415-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic14/pdf_doc/4.pdf>
Ohlas:[4] ŠIRÁ, E., ČVERHOVÁ, M. Riadenie podnikateľských rizík v malých a stredných podnikoch v SR. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [cit. 2011-10-12], s. 98. ISBN 978-80-555-0392-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FM/Sira2/index.html>
Ohlas:[4] BOBÁKOVÁ, Viktória. Súčinnosť vzdelávania, výskumnej a inovačnej politiky. In Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : zborník príspevkov III. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011, s. 61. ISBN 978-80-8084-766-1.
Ohlas:[4] DUBRAVSKÁ, M., ŠIRÁ, E. Evaluation of chemical industry and its position in the economy of SR. In Journal of management and business = Časopis pre manažment a podnikanie : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2013, vol. 5, no. 2, s. 136.
Ohlas:[2] FERENCZ, V., DUGAS, J., PRIVIDI, D. et al. The implementation of knowledge-intensive services in drawing out and bottling of natural mineral water. In Acta montanistica Slovaca, ISSN 13351788. 2015, roč. 20, č. 2, s. 125-140.