Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Sláviková Zuzana (100%)
Názov:Integratívna umelecká pedagogika : (fragmenty)
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008
Rozsah:156 s.
ISBN:978-80-8068-736-6
Ohlas:[4] DOLINSKÁ, Eva. Hudba v metamorfózach dobra a zla (nad prózou D. Pastirčáka Čintet). In Fenomén zla v súčasnom umení pre deti a mládež. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008, s. 176. ISBN 978-80-8068-918-6.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, Bibiána. Rómska literatúra v multikultúrnej a emocionálnej edukácii elementaristov. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 136. ISBN 978-80-8068-955-1.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, Bibiána. Základy špeciálnej didaktiky slovenského jazyka a literatúry. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 172. ISBN 978-80-8068-958-2.
Ohlas:[4] TIRPÁKOVÁ, Jana . Byzantské umenie a jeho možnosti aplikácie do edukačného procesu v elementárnej pedagogike. In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov I : predškolská a elementárna pedagogika [CD-ROM]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2009, s. 358. ISBN 978-80-8084-514-8.
Ohlas:[3] ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. Iracionalita a žáner fantasy (Daniel Pastirčák: Čintet). In Visnyk Ľvivskoho universytetu. Vypusk 48 : serija filolohična. Ľviv : Ľvivskiyj nacionaľnyj universytet imeni Ivana Franka, 2009, s. 127.
Ohlas:[4] KOPČÁKOVÁ, Slávka. Recepcia hudby u vysokoškolákov a jej projekcia do iných druhov umení v procese pedagogickej interpretácie hudby. In Kultúra - umenie - vzdelávanie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 3. a 4. júna 2009 [CD-ROM]. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-755-6.
Ohlas:[4] TIRPÁKOVÁ, Jana. Umelecká výchova v rodine a škole a jej poslanie pri vytváraní hodnôt v živote človeka. In Rodina ako systém - rodina ako pacient. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 138. ISBN 978-80-555-0117-8.
Ohlas:[6] KOPČÁKOVÁ, Slávka. Integratívna umelecká pedagogika (Fragmenty). In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru. 2009, roč. 35, č. 1, s. 103-104.
Ohlas:[4] MEDŇANSKÁ, Irena. Systematika hudobnej pedagogiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2010, s. 133. ISBN 978-80555-0149-9.
Ohlas:[4] ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. Zobrazovanie sveta v prozaických prácach detí mladšieho školského veku. In Slovo o slove [16] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2010, s. 156. ISBN 978-80-555-0201-4.
Ohlas:[4] HUDÁKOVÁ, Jana. praktické využitie hudobno-výchovných projektov do tvorby multimediálnych pomôcok pre školy. In De Musica II : zborník Katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 113. ISBN 978-80-555-0423-0.
Ohlas:[4] KOPČÁKOVÁ, S., DYTRTOVÁ, K. Interpretácia hudobného a výtvarného diela. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Vysokoškolská učebnica 43. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 195. ISBN 978-80-555-0397-4.
Ohlas:[4] HUDÁKOVÁ, Jana. Interdisciplinárne prieniky v hudobno-výchovných projektoch. In Hudba a umenia : vzájomné vzťahy a prieniky v kontexte intermediality a integrácie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 153. ISBN 978-80-555-0379-0.
Ohlas:[4] BALCÁROVÁ, Božena. Integratívna hudobná výchova v predprimárnej a primárnej edukácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010, s. 170. ISBN 978-80-555-0286-1.
Ohlas:[4] KOPČÁKOVÁ, Slávka. K súvzťažnosti a interpretácii hudby a iných umeleckých médií. In Hudba a umenia : vzájomné vzťahy a prieniky v kontexte intermediality a integrácie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 88. ISBN 978-80-555-0379-0.
Ohlas:[4] KOPČÁKOVÁ, Slávka. Vzájomné vzťahy hudby a umení v kontexte intermediality a integrácie. In Hudba a umenia : vzájomné vzťahy a prieniky v kontexte intermediality a integrácie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 23. ISBN 978-80-555-0379-0.
Ohlas:[4] HUDÁKOVÁ, Jana. Dynamizmus premien v hudobnovýchovných projektoch pre deti. In Fenomén premeny v umení pre deti a mládež : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 13.- 14. októbra 2011 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 351. ISBN 978-80-555-0490-2.
Ohlas:[3] KOPČÁKOVÁ, Slávka. Prepájanie recepčných aktivít s inými umeleckými médiami pri edukácii študentov estetiky ako budúcich učiteľov. In Teorie a praxe hudební výchovy II : sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2011. Praha : Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s. 81. ISBN 978-80-7290-519-5.
Ohlas:[4] PIRNÍKOVÁ, Tatiana. Archetyp hrdinu a jeho prelínanie s autoreflexiou tvorcu. In SVU and its role in the era of globalisation : transatlantic collaboration, innovation and preservation, July 1-6, 2012 in Žilina, Slovakia : book of papers. Žilina : Faculty of Humanities, University of Žilina, 2012, s. 294. ISBN 978-80-554-0619-0.
Ohlas:[3] PIRNÍKOVÁ, Tatiana. Malá sonda do učiteľovej duše... In Musica viva in schola XXIII : [sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 255, řada hudebně výchovná č. 24]. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 148. ISBN 978-80-210-6106-4.
Ohlas:[3] KRUČAYOVÁ, Alena. Integratívna umelecká výchova podľa klavírnej školy Márie Apagyi "Hrám na klavíri". In Hudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, ISSN 1210-3683. 2011, roč, 19, č. 2, s. 27.
Ohlas:[4] KOPČÁKOVÁ, Slávka. Slovo o umení bez slov : hudobnoestetické a interdisciplinárne úvahy. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2009, s. 100. ISBN 978-80-89188-22-2.
Ohlas:[4] BALCÁROVÁ, Božena. Teória a prax integratívnej hudobnej výchovy. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 191. ISBN 978-80-555-0839-9.
Ohlas:[4] TOKÁR, Michal. Zobrazenie v maľovanom čítaní. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 108. ISBN 978-80-555-0878-8.
Ohlas:[3] KAŠČÁKOVÁ, Lenka. Hudobná rozprávka ako integrovaný hudobno-dramatický projekt pre deti. In Teorie a praxe hudební výchovy III : sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání zemí V4 v roce 2013 v Praze. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 266. ISBN 978-807290-724-3.
Ohlas:[3] TIRPÁK, Peter. Vybrané kognitívne a zážitkové východiská náboženskej výchovy. In Acta educationis 2014. Nowy Sacz : Wydawnictvo Pasaže, 2014, s. 24. ISBN 978-83-64511-05-9.
Ohlas:[4] KOPČÁKOVÁ, Slávka. Filozoficko-estetické východiská teoretického uvažovania o hudobných aktivitách a hudobnej recepcii. In Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie : zborník materiálov III. česko-poľsko-slovenskej doktorandskej konferencie [CD-ROM]. Banská Bystrica : Belianum, 2016, s. 82. ISBN 978-80-557-1245-1.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľ. et al. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 474. ISBN 978-80-555-1252-5.