Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Darák Milan (30%)
Autor:Ferencová Janka (40%)
Autor:Šuťáková Valentína (30%)
Názov:Učebné kompetencie žiakov v kontexte školskej edukácie
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007
Rozsah:214 s.
ISBN:978-80-8068-704-5
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., DOBIASOVÁ, M. Hra v kurikule materskej školy. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009 [cit. 2010-01-26], s. 147. ISBN 978-80-555-0024-9.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Rola učiteľa v súčasnej škole. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009 [cit. 2010-01-26], s. 319. ISBN 978-80-555-0024-9.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef. E-learning ako inovatívna edukačná metóda výchovy k zdraviu. In Slovenský učiteľ : príloha Technológie vzdelávania. 2010, č. 4, s. 10-13.
Ohlas:[4] TEJ, J., ŠIMKOVÁ, H., SOROKOVÁ, T. et al. Vybrané problémy manažmentu riadenia ľudských zdrojov : teoretické poznatky, príklady a skúsenosti z manažérskej praxe. Košice : Technická univerzita v košiciach, Ekonomická fakulta, 2010, s. 25. ISBN 978-80-553-0565-3.
Ohlas:[3] PODHÁJECKÁ, Mária. Bohatstvo kompetencií pedagóga ako predpoklad kreatívnej realizácie predškolskej edukácie. In Klíčové kompetence jako způsob myšlení o vzdělávání v preprimární a primární edukaci : česko-slovenské pedagogické a psychologické studie. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, s. 13. ISBN 978-80-7414-220-8.
Ohlas:[4] KOSTURKOVÁ, Martina. Úroveň a rozvoj kľúčových kompetencií študentov v predmete Všeobecná pedagogika. In Nové aspekty v sociálnej práci III : zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 29. apríla 2011 na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011, s. 230. ISBN 978-80-8084-777-7.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária. Edukačnými hrami poznávame svet. 4. rozš., preprac. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 229. ISBN 978-80-555-0345-5.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária. Hrová kompetencia v kontexte kompetencií učiteľa. In Predškolská výchova, ISSN 0032-7220. 2011, roč. 65, č. 6, s. 9.
Ohlas:[3] PODHÁJECKÁ, Mária. Poznawanie swiata za pomoca gier edukacyjnych. 1. wyd. Siedlce : Elpil - Jaroslaw Pilich, 2011, s. 245-246. ISBN 97883-934036-0-8.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., GUZIOVÁ, K. Kompetencie v predškolskej edukácii. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 140, 149. ISBN 978-80-555-0592-3.
Ohlas:[4] KICOVÁ, Katarína. Diagnostické kompetencie učiteľa a možnosti ich rozvoja. In Učiteľ na ceste k profesionalite : recenzovaný zborník vedeckých prác. Prešov : FHPV PU v Prešove, 2013, s. 116. ISBN 978-80-555-0984-6.
Ohlas:[4] KNAPÍK, Ján. Výchova k solidarite a k aktívnej charitatívnej pomoci núdznym. In Človek na periférii spoločnosti. Košice : Občianske združenie MAJÁK NÁDEJE, 2015, s. 209. ISBN 978-80-561-0285-5.
Ohlas:[1] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Specifics of innovative teaching. In Turkish online journal of educational technology, ISSN 1303-6521. 2015, s. 481-483.
Ohlas:[3] KOSTURKOVÁ, Martina. Postoje študentov doplňujúceho pedagogického štúdia k rozvoju ich kľúčových kompetencií školou. In Lifelong learning - celoživotní vzdělávání, ISSN 1804-526X. 2014, roč. 4, č. 3, s. 96.
Ohlas:[4] KOSTURKOVÁ, Martina. Dimenzie kritického myslenia ako model napĺňania edukačných výziev. In Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato si´ II [CD-ROM]. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016, s. 255. ISBN 978-80-561-0377-7.
Ohlas:[4] ZAHATŇANSKÁ, Mária. Podpora a rozvíjanie kľúčových kompetencií vo výučbe. In Humanitzné vzdelávanie na technických univerzitách. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2016, s. 153. ISBN 978-80-227-4637-3.
Ohlas:[1] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Specifics of innovative teaching. In Turkish online journal of educational technology, ISSN 1303-6521. 2015, s. 481-483.
Ohlas:[4] KRAJČOVÁ, Nadežda. Estetická výchova v pregraduálnej príprave učiteľov. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1336-2232. 2017, roč. 16, č. 1, s. 142.
Ohlas:[1] JURENKA, R., STAREČEK, A., VRAŇÁKOVÁ, N. et al. The learning styles of the Genration Group Z and their influence on learning results in the learning process. In 2018 16th international conference on emerging elerning technologies and applications (ICETA). USA : IEEE, 2018, s. 251-259. ISBN 978-1-5386-7914-2.