Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Plišková Anna (100%)
Názov:Rusínsky jazyk na Slovensku : náčrt vývoja a súčasné problémy
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007
Rozsah:116 s.
ISBN:978-80-7045-502-6
Ohlas:[4] KOPOROVÁ, Kvetoslava. Spolky a organizácie v rusínskom národnom hnutí: tradície a súčasnosť. In Rusínska kultúra a školstvo po roku 1989 : (zborník vedeckých príspevkov I.). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2008, s. 58. ISBN 978-80-8068-867-7.
Ohlas:[4] MARKO, Marián. Súčasné rusínske profesionálne divadlo. In Rusínska kultúra a školstvo po roku 1989 : (zborník vedeckých príspevkov I.). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2008, s. 143. ISBN 978-80-8068-867-7.
Ohlas:[4] KOPOROVÁ, Kvetoslava. Rusínsky jazky v kontexte slovanských jazykov : (náčrt niektorých problémov akcentológie v rusínskom jazyku z pohľadu normatívnosti a praxe. In Slavistika v premenách času : (štúdie z jazykovednej a literárnovednej komparatistiky) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.-24. apríla 2009 ... Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 284. ISBN 978-80-555-0041-6.
Ohlas:[4] KONEČNI, Stanislav. Kapitoly z istoriji Rusyniv na Sloveňsku v konteksti rozvoja karpatskych Rusyniv od najstaršych časiv. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2009, s. 97. ISBN 978-80-88769-99-6.
Ohlas:[4] VIROSTKOVÁ, Anna. Národnostné školstvo Rusínov a Ukrajincov (1945 - 1970) v slovenskej historiografii. In Človek a spoločnosť [online], ISSN 1335-3608. 2012, roč.. 15, č. 2 [cit. 2015-05-13], s. 65. Dostupný na internete <http://www.saske.sk/cas/public/media/5978/05_Virostkov%C3%A1.pdf>
Ohlas:[4] CORANIČ, Jaroslav. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918-1939. [1. vyd.]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 395. ISBN 978-80-555-1032-3.
Ohlas:[3] DUBIEL-DMYTRASZYN, Sebastian. The Rusyns of Slovakia. In Our Europe : etnography - ethnology - anthropology of culture : vol. 1. Poznaň : Poznanskie towarzystwo przyjaciól nauk, 2012, s. 44. ISBN 978-83-7654-127-3.
Ohlas:[3] KOPOROVÁ, Kvetoslava. Spolok rusyňskych pysateľiv i joho roľ v pestovaňu literaturnoho jazyka Rusyniv na Slovakiji. In Zagadnienia spoleczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, slowackich oraz ukrainskich : tom II : kultura - spoleczenstwo. Jaroslaw : Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu, 2014, s. 221. ISBN 978-83-63909-54-3.
Ohlas:[3] DEL GAUDIO, Salvatore. Per una descrizione linguistica dell´ ucraino. In Quaderni di Linguistica e Studi Orientali [online]. Firenze : Università degli Studi di Firenze , 2015 [cit. 2017-01-17], s. 232. ISBN 9978-88-6655-832-3. Dostupný na internete <www.fupress.net/index.php/bsfm-qulso/article/.../16866/15746>
Ohlas:[4] PAVLIČ, Michal. Petra Semancova i jej rossypany rjadky. In Studium Carpato-Ruthenorum 2016 : študiji z karpatorusynistiky 8. Prešov : Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU, 2016, s. 21. ISBN 978-80-555-1754-4.
Ohlas:[3] PETRÍKOVÁ, Anna. Narodnye primety i jazykovaja kartina mira rusinkogo etnika Vostočnoj Slovakiji. In Slavjanskij vklad v mirovoju civilizaiju. Volgograd : Naučnoje izdateľstvo VGSPU "Peremena", 2017, s. 207. ISBN 978-5-9935-0372-1.
Ohlas:[1] BROWN, G., MAXWELL, A. Czechoslovak Ruthenia’s 1925 Latinization campaign as the heritage of nineteenth-century Slavism. In Nationalities Papers, ISSN 0090-5992. 2016, vol. 44, no. 6, s. 950-966.
Ohlas:[1] KOKAISL, Petr. Co znamená být slovenským Rusínem? Proměna etnické identity rusínské menšiny na Slovensku. In Historická sociologie, ISSN 1804-0616. 2017, no. 2, s. 85-102.