Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Ološtiak Martin (50%)
Autor:Ološtiaková Lucia (50%)
Názov:Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007
Rozsah:152 s.
ISBN:978-80-8068-694-9
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 81 ; AFPh UP 190/272
Ohlas:[4] SOKOLOVÁ, Miloslava. Nový deklinačný systém slovenských substantív. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 327. ISBN 80-8068-550-9.
Ohlas:[5] GAVUROVÁ, Miroslava. Systemizačný pohľad na deklináciu prevzatej lexiky v slovenčine. In Češtinář. 2008, roč. 19, č. 1, s. 20-23.
Ohlas:[4] WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Fenomén menom Google. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2009, roč. 74, č. 1, s. 63.
Ohlas:[5] MARICOVÁ, Anna. Pokus o nový prístup k problematike skloňovania substantív. In Slovakistický zborník 4. Nový Sad : Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2009, s. 163-170. ISBN 978-86-83535-86-6.
Ohlas:[4] KVANTÍKOVÁ, Eva. Morfologická variantnosť tvarotvorného základu neutier v genitíve plurálu. In Varia XVIII : zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.- 5. 12. 2008) [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-01-27], s. 377. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html>
Ohlas:[5] IVANOVÁ, Martina. Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. In Slavia : časopis pro slovanskou filologii, ISSN 0037-6736. 2009, roč. 78, sešit 1-2, s. 119-124.
Ohlas:[5] MARIČOVÁ, Anna. Pokus o nový prístup k problematike skloňovania substantív. In Nový život : mesačník pre literatúru a kultúru, ISSN 0351-3610. 2009, č. 5-6, s. 56-61.
Ohlas:[4] KYSEĽOVÁ, Miroslava. Poznámky k optimalizácii gramatickej charakteristiky životných maskulín (N pl.). In 5. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-05-31], s. 753. ISBN 978-80-555-0169-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec1/index.html>
Ohlas:[4] KVANTÍKOVÁ, Eva. Optimalizácia gramatickej charakteristiky neutier (Gpl). In 5. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-05-31], s. 746. ISBN 978-80-555-0169-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec1/index.html>
Ohlas:[5] VYKYPĚL, Bohumil. Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. In Wiener slavistisches Jahrbuch. Band 55. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009, s. 311. ISBN 978-3-7001-6729-7 .
Ohlas:[4] TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinační typy českých toponym. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky : IV. česká onomastická konference, Ostrava 15. - 17. září 2009. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 505. ISBN 978-80-7368-779-3.
Ohlas:[4] BOSÁK, Ján. Kodifikácie verzus varianty. In Slovo - tvorba - dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 178. ISBN 978-80-224-1107-3.
Ohlas:[3] ZEMAN, Jiří. Zdenko Dobrík: Jazyky v kontaktoch (anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu v nemčine a slovenčine). In Časopis pro moderní filologii, ISSN 0862-8459. 2009, roč. 91, č. 2, s. 123.
Ohlas:[4] KYSEĽOVÁ, Miroslava. Deklinačná oscilácia v genitíve singuláru neživotných maskulín. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2011, s. 255. ISBN 978-80-223-2942-2.
Ohlas:[4] KYSEĽOVÁ, Miroslava. Inštrumentál plurálu maskulín v súčasnej jazykovej praxi. In Varia XIX : zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava - Modra-Harmónia 18.- 20. 11. 2009) [online]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010 [cit. 2011-08-11], s. 211. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupný na internete <http://pdfweb.truni.sk/elskripta/varia.pdf>
Ohlas:[4] KVANTÍKOVÁ, Eva. Morfologická variantnosť tvarotvorného základu feminín v genitíve plurálu. In Varia XIX : zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava - Modra-Harmónia 18.- 20. 11. 2009) [online]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010 [cit. 2011-08-11], s. 196. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupný na internete <http://pdfweb.truni.sk/elskripta/varia.pdf>
Ohlas:[4] TUŠKOVÁ, Jana Marie. Ke gramatické kategorii českých oikonym typu "Olomouc" a "Jaroměřice". In Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 133. ISBN 978-80-555-0335-9.
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol. Oficiálnosť a neoficiálnosť verzus morfologická paradigmatickosť urbanonymie. In Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 144. ISBN 978-80-555-0335-9.
Ohlas:[4] MIECZKOWSKA, Halina. Rozwój morfologiczny jezyka polskieho i slowackiego w ujeciu konfrontatywnym. In Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 90. ISBN 978-80-555-0335-9.
Ohlas:[4] KYSEĽOVÁ, Miroslava. Intrajazykové faktory v deklinácii neživotných maskulín zakončených na -r, -l v L sg a N pl. In Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 124. ISBN 978-80-555-0335-9.
Ohlas:[3] SVOBODOVÁ, Diana. Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2009, s. 160. ISBN 978-80-7368-732-8.
Ohlas:[3] RODIČ, Stefana Paunovič. Metodika nastave pravopisa kod studenata slovačkog jezyka kao stranog. In Slavistika, ISSN 1450-5061. 2010, kniga 14, s. 215.
Ohlas:[3] TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinační systém femininních oikonym v češtině. Synchronní pohled na základě Českého národního korpusu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 212. ISBN 978-80-7422-138-5.
Ohlas:[4] BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila. Pripravovaný slovník starogréckych a latinských mien - hlavné transkripčné zásada a problémy spojené s tvorbou hesiel. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 3-4, s. 149.
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol. Výskumné smery slovenskej toponomastiky. In Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a jazykovedy : zborník príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri príležitosti jeho životného jubilea. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 245. ISBN 978-80-555-0838-2.
Ohlas:[2] GAVUROVÁ, Miroslava. "Pošli bližšie info o detoxe a botoxe. Foto vítané." : poznámky o produktivite a slovnodruhovom štatúte skrátených a skratkových slov - III. časť. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2013, roč. 78, č. 5, s. 283.
Ohlas:[4] CHOCHOLOVÁ, Bronislava. Morfologická adaptácia anglicizmov v slovenčine. In Slovo v slovníku : aspekty lexikálnej sémantiky - gramatika - štylistika (pragmatika). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2012, s. 261. ISBN 978-80-224-1268-1.
Ohlas:[4] TUŠKOVÁ, Jana Marie. Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny (na materiálu ČNK). In Philologica LXXII : slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 397. ISBN 978-80-223-3562-1.
Ohlas:[4] BODNÁROVÁ, Martina. Ukazovacie zámená to a toto v neinštitucionálnom dialógu dospelých na východnom Slovensku. In Philologica LXXII : slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 456. ISBN 978-80-223-3562-1.
Ohlas:[3] HRADILOVÁ, Darina et al. Proměny slova. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 105. ISBN 978-80-244-3489-6.
Ohlas:[4] WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Ad praetatio. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2013, roč. 78, č. 1-2, s. 128.
Ohlas:[3] MINÁŘOVÁ, E., SOCHOROVÁ, D., ZÍTKOVÁ, J. (eds.). Vlastní jména v textech a kontextech. Brno : Masarykova univerzita, 2014, s. 221. ISBN 978-80-210-6631-1.
Ohlas:[1] BLÁHA, Ondřej. Transformations of Czech vocabulary in the years 1948-1989. In Proměny slova. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci , 2013. ISBN 978-80-244-3489-6.
Ohlas:[3] ADÁMKOVÁ, P., HRADILOVÁ, D., JANOVEC, L. et al. Dynamika českého lexika a lexikologie. Studie k moderní mluvnici češtiny 4. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013, s. 186. ISBN 978-80-244-3622-7.
Ohlas:[4] TÓTH, Sándor János. Internacionalizácia v slovenčine a v maďarčine. In Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe : jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2016, s. 258. ISBN 978-80-557-1165-2.
Ohlas:[2] RACOVA, A. Abstract nouns in Slovak Romani. In Asian and African studies, ISSN 1335-1257. 2012, vol. 21, no. 2, s. 125-151.
Ohlas:[4] TUŠKOVÁ, Jana Marie. K deklinačním typů českých oikonym. In Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Horeckého. Bratislava : Veda, 2015, s. 504. ISBN 978-80-224-1181-3.
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Martina. Morfosyntaktické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, S. 114. ISBN 978-80-555-1133-7.
Ohlas:[4] TÓTH, Sándor János. Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 288. ISBN 978-80-8122-220-7.