Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Paločko Štefan (100%)
Názov:Katolícka cirkev ako prostriedok záchrany ľudí : kosciol katolicki jak posrednik zbawienia ludzi
Vydavateľské údaje:Prešov : Petra, 2007
Rozsah:247 s.
ISBN:978-80-8099-011-4
Ohlas:[4] PETRO, M., BINEKOVÁ, E. Ekologická výchova. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 98. ISBN 978-80-8068-977-3.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Veronika. Kresťanské vnímanie čnosti ako prostriedku posväcovania človeka. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ISSN 1338-7251. 2012, roč. 1, č. 1, s. 24. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/15888/Acta_theologica_et_religionistica_1-2012.pdf>
Ohlas:[4] FEJERČÁKOVÁ, Oľga. Pojem hriechu v Biblii. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2010, roč. 12, č. 1, s. 324.
Ohlas:[4] MARETTA, Jozef. Novodobá ponuka New Age. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2009, roč. 11, č. 2, s. 329.
Ohlas:[4] PETRO, Marek. Bioetika v počiatočnej dekáde 21. storočia. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2008, roč. 10, č. 1, s. 72.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Veronika. Nesprávne chápanie realizácie čností pri dosahovaní spásy. In Jednota v mnohosti : zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evajelická bohoslovecká fakulta, 2012, s. 292. ISBN 978-80-555-0637-1.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Veronika. Evanjelium - istota mladého človeka vo svete plnom premien. In Mladý človek vo svetle premien. Introdukcia do vybranej teologickej problematiky : zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 30. ISBN 978-80-555-0558-9.
Ohlas:[3] PETRO, Marek. Starostlivosť Katolíckej Cirkvi na Slovensku o životné prostredie. In Czlowiek w Ogrodzie Pana : XX Miedzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, 2012, s. 67. ISBN 978-83-60377-23-5.
Ohlas:[4] PETRO, Marek. Vybrané bioetické problémy v učení kresťanskej etiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 134. ISBN 978-80-8068-737-3.
Ohlas:[4] ŠIMKO, Miroslav. Uctievanie svätých ikon. In Zborník teologických štúdií. No. 4. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 144. ISBN 978-80-8068-913-1.
Ohlas:[3] PETRO, Marek. Cirkevné školstvo v Prešovskej eparchii do roku 1989. In Katechetika - historie - teologie V : Katecheze a pastorace : formování identity v mediálním světe; sborník materálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 25. a 26. října 2007 ve Smilovicích katedrou společenských věd, oddělením křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Centra studií evropské identity. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, s. 243. ISBN 978-80-7368-537-9.
Ohlas:[4] PETRO, M., LIPTÁKOVÁ, V. Ekologická výchova a vybrané kapitoly z environmentalistiky pre teológov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 138. ISBN 978-80-555-0458-2.
Ohlas:[3] KURILCOVÁ, Katarína. Ikony byzantského a staroruského základu a ich vplyv na ikonopisectvo na území Horného Šariša. In Roczniki teologiczno-pastoralne 7. Lublin : Norbertinum Lublin, 2013, s. 205. ISBN 978-83-7222-487-3.
Ohlas:[4] TKÁČ, Martin. Intrapersonálny kajúci rozmer v Liturgii svätého Jana Zlatoústeho. In Vita et communio : výber štúdií Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2020, s. 97. ISBN 978-80-555-2413-9.