Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Vilček Jozef (60%)
Autor:Bedrna Zoltán (40%)
Názov:Vhodnosť poľnohospodárskych pôd a krajiny Slovenska na pestovanie rastlín
Vydavateľské údaje:Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2007
Rozsah:244 s.
ISBN:978-80-89128-36-5
Ohlas:[4] DŽATKO, M., SOBOCKÁ, J. et al. Príručka pre používanie máp pôdnoekologických jednotiek : inovovaná príručka pre bonitáciu a hodnotenie poľnohospodárskych pôd Slovenska. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2009, s. 45. ISBN 9780-80-89128-55-6.
Ohlas:[4] ČIČOVÁ, Tatiana. Racionálne využitie produkčného potenciálu ornej pôdy v Roľníckom družstve Šaľa. In GEO information, ISSN 1336-7234. 2009, vol. 5, s. 13.
Ohlas:[4] LABUDA, Martin. Multifunkčné poľnohospodárstvo ako nástroj ekologickej ochrany kultúrnej krajiny. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. 2011, roč. 45, č. 1, s. 42.
Ohlas:[4] SOBOCKÁ, J., SAKSA, M. Pôdne jednotky verzus BPEJ vo vzťahu k mimoprodukčným funkciám pôd. In Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy 33. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2011, s. 140. ISBN 978-80-89128-91-4.
Ohlas:[4] SOBOCKÁ, J., BEZÁK, P., SKALSKÝ, R. Ochrana pôdy na Slovensku a návrhy na novelizáciu súčasnej legislatívy. In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany : Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, 2012, s. 17. ISBN 978-80-89417-44-5.
Ohlas:[4] ILAVSKÁ, B., BEZÁK, P. Inovácie sústavy pôdnoekologických jednotiek bonitačného informačného systému. In Zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015, s. 25. ISBN 978-80-89408-20-7.
Ohlas:[4] HUTTMANOVÁ, E., CHOVANCOVÁ, J., ADAMIŠIN, P. Evaluation of the possibilities of selected crops production for energy production in the selected area. In Exclusive e-journal : economy and society and environment [online], ISSN 1339-4509. 2016 [cit. 2017-02-23], no. 3, s. 7. Dostupný na internete <http://www.exclusiveejournal.sk/files/files/50/15/77/24552299f33e4273a865b013b4e3a07a/24552299f33e4273a865b013b4e3a07a.pdf>
Ohlas:[4] MAKOVNÍKOVÁ, J., PÁLKA, B., ŠIRÁŇ, M. et al. Potenciál agroekosystémových služieb orných pôd. 1. vyd. Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2017, s. 107. ISBN 978-80-8163-021-7.
Ohlas:[4] ILAVSKÁ, B., BEZÁK, P. Inovácia sústavy pôdnoekologických jednotiek bonitačného informačného systému. In Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy 38. Bratislava : NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrana pôdy, 2016, s. 56. ISBN 978-80-8163-019-4.
Ohlas:[4] PEKÁROVÁ, E., SVIČEK, M., BEZÁK, P. Vhodnosť pôdno-klimatických podmienok pre pestovanie borievky obyčajnej (Juniperus Communis L.) a jej priestorová diferenciácia v rámci poľnohospodárskych pôd Slovenska. In Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy č. 39. Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2017, s. 45, 52. ISBN 978-80-8163-022-4.