Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Stolárik Stanislav (100%)
Názov:Nový Dávid - prorok nádeje : príspevok k filozofii náboženstva a filozofii človeka podľa učenia Jána Pavla II.
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2007
Rozsah:119 s.
ISBN:978-80-8068-638-3
Ohlas:[3] JURKO, Jozef. Dialektika profánneho a sakrálneho v prieniku do liturgie a rituálov dneška. In Teologické pohľady a spoločensko-vedná prax : zborník. Brno : Cesta, 2008, s. 128.
Ohlas:[3] CZARNECKI, Pawel. Zarys etyki. Lublin : Wyzsza szkola ekonomii i innowacji, 2008, s. 109.
Ohlas:[4] DRONZEK, Jozef. Či Boh existuje?. In Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru. 2008, roč. 19, č. 1, s. 10.
Ohlas:[4] DRONZEK, Jozef. Či Boh existuje? (alternatíva úvodu). In Boh vo filozofii 20. storočia : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2008, s. 6.
Ohlas:[3] KARDIS, Kamil. Wplyw anomii wartosci na proces dezintegracji spoleczenstwa w swietle nauczania spolecznego Jana Pawla II. In Osoba i dzielo Ojca Swietego Jana Pawla II : studium wybranych problemów. Tomaszów Lubelski-Lublin : Wydzial zamiejscowy nauk prawnych i ekonomicznych Katololiskiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II, 2009, s. 403. ISBN 978-83-7270-663-8.
Ohlas:[3] JURKO, Jozef. Paradoxy profánneho a sakrálneho v prieniku do našich čias. In Teológia a sociálne otázky. Brno : Nakladatelství CESTA, 2008, s. 70.
Ohlas:[4] JURKO, Jozef. Druhý vatikánsky koncil a nové vzťahy medzi kresťanmi. In Ekumenické vzťahy na Slovensku : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou; Košice, 15. november 2007. Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2008, s. 77, 80.
Ohlas:[4] SLÁVIKOVÁ, Zuzana. Umelecké stvárnenie zla vo vybraných vokálno-inštrumentálnych dielach skladateľov 20. storočia. In Fenomén zla v súčasnom umení pre deti a mládež. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008, s. 221. ISBN 978-80-8068-918-6.
Ohlas:[4] JURKO, Jozef. Apoštol Pavol, dialóg, kultúra a v dokumentoch DVK. In Apoštol Pavol a dialóg kultúr : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie; Košice 24.10.2008. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2008, s. 109. ISBN 978-80-89412-01-3.
Ohlas:[3] CZARNECKI, Pawel. Bioetyka. Lublin : Wyzsza szkola ekonomii i innowacji, 2008, s. 64.
Ohlas:[3] CZARNECKI, Pawel. Etyka - zagadnienia wstepne. Lublin : Wyzsza szkola ekonomii i innowacji, 2007, s. 66.
Ohlas:[4] MARČIN, Jozef. Predpoklady pre communicatio in sacris (kán. 844 CIC 1983) na Slovensku v európskom kontexte. In Vybrané teologické témy medzinárodného ekumenického dialógu : zborník z vedeckej konferencie, Košice, 28. máj 2009. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009, s. 26, 27. ISBN 978-80-8084-482-0.
Ohlas:[4] KMECOVÁ, Jaroslava. Vzdelávanie a jeho dopady na rodinný rozpočet. In Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru, ISSN 1210-1605. 2010, roč. 21, č. 2, s. 65.
Ohlas:[4] KMECOVÁ, Jaroslava. Investovanie v sociálnej práci. Prešov : DARE, o.z., 2011, s. 244. ISBN 978-80-970757-0-5.
Ohlas:[3] ČUSOVÁ, Andrea. Sloboda a nesloboda médií. In Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne, ISSN 1898-8431. 2011, nr. 7 (2), s. 240.
Ohlas:[4] SLIVKOVÁ, Mária. Rozvoj teológie manželstva a rodiny v perspektíve "communio personarum". In Zborník religionistických a sociologických štúdií 2/2012. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 188. ISBN 978-80-555-0543-5.