Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Tej Juraj (100%)
Názov:Správa a manažment
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 2007
Rozsah:232 s.
ISBN:978-80-89040-33-9
Ohlas:[4] BABČÁK, Vladimír. Dane a daňové právo na Slovensku I. 1. vyd. Košice : Vydavateľstvo Aprilla s.r.o., 2008, s. 330.
Ohlas:[4] KRUPA, Kazimierz Wl. Business analyst manages project -tools. In R. Štefko, M. (Eds.) Frankovský: Management 2008. (Part I.) : in times of global change and uncertainty. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2008, s. 105. ISBN 978-80-8068-849-3.
Ohlas:[3] KRUPA, Kazimierz W. Regionalizm, wezly gordyjskie, modele - wybrane koncepcie. In Wiedza i edukacja : swiat wirtulanej nauki, ISSN 1898-9233. 2008 [cit. 2008-01-19]. Dostupný na internete <http://wiedzaiedukacja.pl/archives/3950>
Ohlas:[3] KRUPA, Kazimierz W. Dilemmas economy age digital - managed change (part I). In Engineering and manufacturing community, ISSN 1335-9096. 2008 [cit. 2009-03-30], č. 4, s. 78-90. Dostupný na internete <http://www.ucm.sk/revue/index.php?cat=view&year=2008&edition=4>
Ohlas:[3] KRUPA, Kazimierz W. Dilemmas economy age digital - managed change (part I). In The free library [online]. 2008 [cit. 2009-04-07]. Dostupný na internete <http://www.thefreelibrary.com/DILEMMAS+ECONOMY+AGE+DIGITAL+-+MANAGED+CHANGE+(Part+I)-a01073937272>
Ohlas:[3] KRUPA, Kazimierz W. Gordian Knots and Value Chains of the New Economy (Selected Aspects). In The free library [online]. 2008 [cit. 2009-04-07]. Dostupný na internete <http://www.thefreelibrary.com/Gordian+Knots+and+Value+Chains+of+the+New+Economy+(Selected+Aspects)-a01073929680>
Ohlas:[3] KRUPA, Kazimierz W. Selected architectures of integrated operating systems and tasks of information portals. In The free library [online]. 2008 [cit. 2009-04-07]. Dostupný na internete <http://www.thefreelibrary.com/SELECTED+ARCHITECTURES+OF+INTEGRATED+OPERATING+SYSTEMS+AND+TASKS+OF...-a01073927426>
Ohlas:[3] KRUPA, Kazimierz W. Safety tools of corporate e-marketing portals. In The free library [online]. 2008 [cit. 2009-04-07]. Dostupný na internete <http://www.thefreelibrary.com/SAFETY+TOOLS+OF+CORPORATE+E-MARKETING+PORTALS-a01073928662>
Ohlas:[4] DODECKÝ, Jaroslav. Analýza spokojnosti klienta s kanceláriou prvého kontaktu na Mestskom úrade v Prešove. In Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára "Rozvoj verejnej správy vo svetle aktuálneho akademického výskumu". Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009, s. 119. ISBN 978-80-89143-92-4.
Ohlas:[4] JUSKOVÁ, Mária. Analýza podnikateľského prostredia v Prešovskom samosprávnom kraji. In Znalosti a ich transfer pri akcelerácii regionálneho rozvoja a dosahovaní konkurencieschopnosti regiónu : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií CEVKOG. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2008, s. 88. ISBN 978-80-8068-890-5.
Ohlas:[4] BALÁŽOVÁ, E., GALATA, M. Modelovanie rozhodovacích procesov na úrovni miestnej územnej samosprávy v podmienkach Slovenska. In Regionálna a miestna samospráva v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009, s. 14. ISBN 978-80-225-2844-3.
Ohlas:[4] SOJKA, L., HARAUSOVÁ, H., MALÁK, M., KAMENEC, P., KRÚPOVÁ, I. Manažment II. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 100. ISBN 978-80-555-0145-1.
Ohlas:[4] MICHAELI, E., MATLOVIČ, R., IŠTOK, R., KLAMÁR, R., HOFIERKA, J., MINTÁLOVÁ, T., MITRÍKOVÁ, J. Regionálny rozvoj pre geografov. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 596. ISBN 978-80-555-0065-2.
Ohlas:[4] KRAJČOVÁ, N., PASTERNÁKOVÁ, L. Penzum všeobecnej didaktiky. Dubnica nad Váhom : MiF reklamná agentúra Dubnica nad Váhom, 2010, s. 139. ISBN 978-80-89400-07-2.
Ohlas:[4] PAPCUNOVÁ, Viera. Obecný majetok - nástroj rozvoja obcí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2010, s. 128. ISBN 978-80-8094-729-3.
Ohlas:[3] BEDNÁROVÁ, L., LIBERKO, I., GAZDA, A., PACANA, A. Integrated management system in wood companies. In Intercathedra : annual scientific bulletin of plant - economic department of the European wood technology university studies, ISSN 1640-3622. 2010, no. 26, p. 189.
Ohlas:[3] KRAVČÁKOVÁ, Gabriela. Analýza extenzívneho využívania pracovného času učiteľmi vysokých škôl. In Sociální procesy a osobnost 2009 : člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti : sborník příspěvků. Brno : PsÚ AV ČR, v.v.i., 2010, s. 184. ISBN 978-80-86174-15-0.
Ohlas:[4] GECÍKOVÁ, I., PAPCUNOVÁ, V. Metódy a techniky regionálnej analýzy. 1. vyd. Bratislava : MERKURY spol. s r.o., 2010, s. 168. ISBN 978-80-89458-08-0.
Ohlas:[4] DODECKÝ, J., MARASOVÁ, Z. Moderná forma edukácie zamestnancov samospráv prostredníctvom e-learningového vzdelávania. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : komunálna reforma - spravovanie a manažovanie - trendy vo verejnom živote - regionálny rozvoj : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : crr.sk, 2010, s. 173. ISBN 978-80-970495-4-6.
Ohlas:[3] PAPCUNOVÁ, V., URBANÍKOVÁ, M. Spolupráca súkromného sektora a miestnej samosprávy na príklade mesta Nitra. In Nové trendy - nové nápady 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Znojmo : Soukromná vysoká škola ekonomická Znojmo, 2010, s. 371. ISBN 978-80-87314-12-8.
Ohlas:[3] KRUPA, Kazimierz W. TBEsme nowej ekonomii. Warzszawa : Wydawnictwo Bui "Mikro-serve", 2009, s. 36, 197. ISBN 978-83-61798-08-8.
Ohlas:[1] KRUPA, K.W. Chaos theory and model for business intelligence organizations. In Actual problems of economics, ISSN 1993-6788. 2008, no. 90, p. 267-272.
Ohlas:[4] DODECKÝ, Jaroslav. Návrh evaluačného modelu Kancelárie prvého kontaktu na mestskom úrade v Prešove a hodnotenie spokojnosti jej klientov. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie [CD-ROM]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, s. 31. ISBN 978-80-7097-863-4.
Ohlas:[4] SUHÁNYI, Ladislav. Komparácia verejného obstarávania vo vybraných krajinách. In Rozvoj manažmentu v teórii a praxi : vedecký monografický zborník. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010, s. 304. ISBN 978-80-554-0294-9.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, L., LAJČIN, D. Krok za krokom k manažmentu školy. Dubnica nad Váhom : MiF s.r.o., 2010, s. 91. ISBN 978-80-89400-14-0.
Ohlas:[3] JUSKOVÁ, Mária. Manažérske rozhodnutia a ich vplyv na krízu podniku. In Nová témata v řešení socioekonomického rozvoje regionů : sborník příspěvků z vědecké kongference s mezinárodní účastí. Liberec : Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o., 2011, s. 52. ISBN 978-80-8717402-9.
Ohlas:[4] SUHÁNYI, Ladislav. Strategické investičné rozhodovanie na úrovni regiónu. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011, s. 179. ISBN 978-80-555-0312-7.
Ohlas:[4] GECÍKOVÁ, I., PAPCUNOVÁ, V. Metódy a techniky regionálnej analýzy. 1. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2011, s. 147. ISBN 978-80-89393-39-8.
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, M., HORVÁTHOVÁ, M. Využívanie informačno-komunikačných technológií v komunikačnej politike štátnej správy a samospáv na východe Slovenska. In Marketing Management : zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, s. 73. ISBN 978-80-555-0432-2.
Ohlas:[4] BELAJOVÁ, A., GECÍKOVÁ, I., PAPCUNOVÁ, V. Percepcia odborných vedomostí a praktických zručností starostov obcí miestnymi obyvateľmi. In Hybné sily rozvoja regiónov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012, s. 24. ISBN 978-80-89600-00-7.
Ohlas:[4] BELAJOVÁ, A., GECÍKOVÁ, I., PAPCUNOVÁ, V. Ľudské zdroje ako základ kvalitných služieb v obciach. In Hybné sily rozvoja regiónov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012, s. 247. ISBN 978-80-89600-00-7.
Ohlas:[4] GECÍKOVÁ, I., PAPCUNOVÁ, V. Vyšší územný celok - jeho postavenie, kompetencie a úlohy v rozvoji regiónov. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára . Bratislava : crr.sk, s.r.o., 2011, s. 114. ISBN 978-80-8137-001-4.
Ohlas:[4] PAPCUNOVÁ, V., GECÍKOVÁ, I. Kritériá ovplyvňujúce občanov pri voľbe poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve III : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice : Typopress, 2012, s. 53. ISBN 978-80-8129-015-2.
Ohlas:[4] SLÁVIKOVÁ, G., PASTERNÁKOVÁ, L. Zámery vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činosti pre oblasť vysokých škôl. In Dnešné trendy inovácií. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2013, s. 235. ISBN 978-80-89400-60-7.
Ohlas:[4] KOVÁCSOVÁ, Ivana. Strategický manažment a jeho uplatnenie na miestnej úrovni. In Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni : zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Mojmírovce 8. 6. 2012. Bratislava : VŠEMVS, 2012, s. 69. ISBN 978-80-89600-09-0.
Ohlas:[4] BOBÁKOVÁ, Viktória. Výkonnosť a efektívnosť vo verejnom sektore. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment : vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, ISSN 1337-2955. 2012, roč. 8, č. 1, s. 177.
Ohlas:[4] LAJČIN, Daniel. Manažment. Vybrané kapitoly. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom , 2014, s. 75. ISBN 978-80-89732-20-3.
Ohlas:[4] BELAJOVÁ, A., GECÍKOVÁ, I., PAPCUNOVÁ, V. Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 216. ISBN 978-80-8168-117-2.
Ohlas:[1] KRAVCAKOVA, G. Analysis of the extensive use of working time university teachers. In Sbornik prispevku: socialni procesy a osobnost 2009: clovek na ceste zivotom: rizika, vyzvy, prilezitosti. Brno : ACAD sciences Czech Republic, 2010, s. 175-184. ISBN 978-80-86174-15-0.
Ohlas:[4] ROSIČOVÁ, Jana. Kvalita v manažmente verejnej správy. In Marketing, manažment a súvislosti [CD-ROM]. Košice : INTER M & K, 2012, s. 7. ISBN 978-80-970118-3-3.
Ohlas:[4] ROSIČOVÁ, Jana. Ochrana osobných údajov v územnej samospráve. In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manžérstva v Košiciach, 2015, s. 415. ISBN 978-80-89282-65-4.
Ohlas:[4] ROSIČOVÁ, Jana. Rozpočtové hospodáření obcí v Slovenskej republike. In MMK 2011. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : Magnanimitas, 2011, s. 1135. ISBN 978-80-904877-7-2.
Ohlas:[4] ŽÁRSKA, E., TVRDOŇ, J., KLIMOVSKÝ, D. Verejná správa. Bratislava : Ekonóm, 2016, s. 350. ISBN 978-80-225-4228-9.
Ohlas:[1] GECÍKOVÁ, I., PAPCUNOVÁ, V. Napĺňanie manažérskej funkcie vedenia ako jedného z aspektov zabezpečovania kompetencií v podmienkach miestnej samosprávy na Slovensku. In Region in the development of society 2014. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 235. ISBN 978-80-7509-139-0.
Ohlas:[4] DOBROVIČ, Ján. Manažment: proces správania sa úspešného manažéra. Prešov : Bookman, 2016, s. 322. ISBN 978-80-8165-191-5.
Ohlas:[4] ADAMKOVIČOVÁ, B., ČAPOŠOVÁ, E. Economic condition of regional self-administration in Slovakia. In Annual conference Faculty of social sciences UCM Trnava. Trnava : The Faculty of social sciences, 2017, s. 41. ISBN 978-80-8105-866-0.
Ohlas:[4] HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R., PAPCUNOVÁ, V. Business activities of the municipalities as the important factor of territorial development. In Managerial trends in the development of enterprises in globalization era. Nitra : SPU, 2017, s. 93. ISBN 978-80-552-1739-0.
Ohlas:[1] MIHÁLIK, J., HORVÁTH, P., ŠVIKRUHA, M. Give me liberty or give me money: The fiscal decentralization and autonomy of regional governance in Slovakia. In European journal of government and economics, ISSN 2254-7088. 2019, vol. 8, no. 1, s. 109.