Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Gerka Milan (100%)
Názov:Sociálna služba v Cirkvi. Soľ zeme
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007
Rozsah:260 s.
ISBN:978-80-8068-639-0
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária. Edukačnými hrami poznávame svet. 3.rozš., preprac. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008, s. 210. ISBN 80-8068-797-7.
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan, ml. Vzťah Cirkvi k politike a sociálnej spravodlivosti. In Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia : zborník z medzinárodnej vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2008, s. 186. ISBN 978-80-8083-560-6.
Ohlas:[4] RUDAČKOVÁ, Jana. Starnutie populácie a starostlivosť o gerontov z pohľadu štátu, medicíny a Cirkvi. In Kresťanské východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6.-7. októbra 2008 v Prešove [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-01-20], s. 74. ISBN 978-80-555-0076-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak3/index.html>
Ohlas:[3] KOCHAN, Pavol. Chápanie učenia Cirkvi o kňazstve a jej službe v pravoslávnej ekleziológii na západe v 6. - 7. storočí. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 120. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Obnova misijnej perspektívy Cirkvi v duchu apoštola Pavla. In Pravoslávny biblický zborník I/2009. K osobnosti svätého apoštola Pavla : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009 [cit. 2010-01-20], s. 59. ISBN 978-913884-8-8. Dostupný na internete <http://elpis.cba.pl/wydawnictwa.html>
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané kapitoly z katechetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 120. ISBN 978-80-8068-989-6.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Duchovný a etický život človeka. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 82. ISBN 978-80-8068-987-2.
Ohlas:[4] PASTEROVÁ, Viera. K téme mágia. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 74. ISBN 978-80-8068-998-8.
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Misijné štúdie I. 1 vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawolawnej ELPIS w Gorliciach, 2009, s. 89. ISBN 978-83-928613-1-7.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Konanie dobrých skutkov človeka v synergii s Božou blahodaťou. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 1. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 42. ISBN 978-80-555-0156-7.
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Prijímanie nových členov Cirkvi a ich výchova v duchu pravoslávnej tradície. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 14. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[4] HANGONI, Tomáš. Občania starší ako 50 rokov - rizikoví nezamestnaní. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI(21) -2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 191. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] ŠAK, Štefan. Súčasná vnútorná misia - evanjelizácia verných kresťanov cirkvi na farnosti. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI(21) -2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 222. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Askéza a duchovný život. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2008, roč. 3, č. 1, s. 21.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Triadologická dogma a jej význam pre spoločensko-sociálny život človeka. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 3. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 9. ISBN 978-80-555-0213-7.
Ohlas:[4] HANGONI, Tomáš. Podiel sociálnej práce na eliminácii dôsledkov chudoby na Slovensku. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 3. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 19. ISBN 978-80-555-0213-7.
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Evanjelizácia - vnútorná misia Cirkvi. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-11-30], s. 108. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/08%20sak.pdf>
Ohlas:[3] NIKULIN, Andrej. Biblicko-kánonický pohľad na rozvod. In Pravoslávny biblický zborník I/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-01], s. 141. ISBN 978-83-928613-0-0. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/11.pdf>
Ohlas:[3] KORMANÍK, Peter. Pravoslávne dušpastierstvo II. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009, s. 163. ISBN 978-83-928613-9-3.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Patristické pohľady na sociálnu a charitatívnu službu. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 2. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 18. ISBN 978-80-555-0180-2.
Ohlas:[4] HANGONI, Tomáš. A brief treatise on family. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 2. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 85. ISBN 978-80-555-0180-2.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Miesto teologických disciplín vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov. In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (Biblicko-teologické a sociologické východiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 49. ISBN 978-80-555-0245-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak6/index.html>
Ohlas:[4] KOCHAN, Pavol. Kresťanská sociálna starostlivosť v niektorých východných miestnych cirkvách v období stredoveku. In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (Biblicko-teologické a sociologické východiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 69. ISBN 978-80-555-0245-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak6/index.html>
Ohlas:[3] VOROBEL, Jozef. Náčrt významov charitatívna a sociálna služba. In Duchowosc jako socjalny czynnik rozwoju spoleczenstwa w Polsce i na Slowacji : miedzynarodowa konferencja naukowa, 25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach 2010 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-06], s. 79. ISBN 978-83-931180-0-7. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,314,0,DUCHOWO%C5%9A%C4%86_JAKO_SOCJALNY_CZYNNIK_ROZWOJU_SPO%C5%81ECZE%C5%83STWA_W_POLSCE_I_NA_S%C5%81OWACJI.html>
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária. Aktuálne odkazy Františka Richarda Osvalda v jeho pedagogických dielach. In Predškolská výchova, ISSN 0032-7220. 2010, roč. 64, č. 5, s. 31.
Ohlas:[3] HANGONI, Tomáš. The proportion of social work for the elimination of the consequences of global economic crisis. In Clinical social work : international scientific group of applied preventive medicine I - GAP Vienna, Austria, ISSN 2076-9741. 2010, no. 3-4.