Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Sojka Ladislav (100%)
Názov:Kvalita pracovného života a súvisiace konštrukty
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2007
Rozsah:149 s.
ISBN:978-80-8068-653-6
Edícia:Acta Universitatis Prešoviensis
Ohlas:[3] PETRUFOVÁ, Mária. Celoživotné vzdelávanie a rozvoj manažérov. In Management - teorie a praxe ve vojenském prostředí : vědecko-odborná konference; 8. listopadu 2007, Brno. 1. vyd. Brno : Univerzita obrany, 2007, s. 32.
Ohlas:[3] FRANKOVSKÝ, Miroslav. Zmena kvality života nezamestnaných po absolvovaní kurzu "Rozvojový program pre nízkokvalifikovaných nezamestnaných". In Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce : sborník příspevků z mezinárodní vědecké konference konané dne 6. září 2007 v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 85. ISBN 978-80-210-4422-7.
Ohlas:[4] KRAVČÁKOVÁ, G., BONDROVÁ, A. Audit manažmentu ľudských zdrojov. In Róbert (ed.) Štefko: Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG. Prešov : Fakulta manažmentu PU, 2007, s. 159. ISBN 978-80-8068-695-6.
Ohlas:[4] BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, Ivana. Analytický pohľad na uplatnenie marketingového riadenia vo verejných vzdelávacích inštitúciách pri zvyšovaní konkurenčnosti a znalostnej úrovne zaostávajúceho regiónu. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 256. ISBN 978-80-555-0127-7.
Ohlas:[4] MAYER-EMERICK, N., TEJ, J. Pozitívny organizačný rozvoj ako technika využitia účinnosti vo vzťahu univerzita - región. In Úloha univerzít v regionálnom rozvoji : (recenzovaný zborník z vedeckej konferencie). Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2009, s. 137. ISBN 978-80-7097-791-0.
Ohlas:[1] TOMKOVÁ, Jarmila. Self-esteem of men and women through optics of symbolic interactionism: Its connection with role identities and mobbing. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, ISSN 0009-062X. 2010, roč.. 54, č. 1, s. 73.
Ohlas:[1] KRUPA, K.W. Chaos theory and model for business intelligence organizations. In Acutal problem of economics, ISSN 1993-6788. 2008, no. 90, p. 267-272.
Ohlas:[4] TEJ, J., SLÁVIKOVÁ, G., HRVOLOVÁ, M. Vybrané kapitoly z manažmentu ľudských zdrojov. [1. vyd.]. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2010, s. 79. ISBN 978-80-89400-06-5.
Ohlas:[4] TEJ, J., SIRKOVÁ, M. Kvalita života v krajských mestách Slovenska - výsledok pôsobenia verejnej správy. In Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182. 2012, roč. 13, č. 2, s. 40.
Ohlas:[4] LORINCOVÁ, Tatiana. Manažment medziľudských vzťahov v práci manažéra. In Manažérske rozhodovanie v kontexte situačných a osobnostných charakteristík : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2015, s. 138. ISBN 978-80-8165-126-7.
Ohlas:[4] LELKOVÁ, A., LORINCOVÁ, T. Orientácia zamestnancov na úspech na pracovisku. In Manažérske rozhodovanie v kontexte situačných a osobnostných charakteristík : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2015, s. 124. ISBN 978-80-8165-126-7.