Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Ortodoxia a ortopraxia
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007
Rozsah:192 s.
ISBN:978-80-8068-693-2
Edícia:Patristická knižnica 11
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Pohľad na otázku teodícey cez prizmu pravoslávnej teológie. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 83. ISBN 978-80-8068-998-8.
Ohlas:[4] PILKO, Ján. Antropologický stav človeka po páde. In Kresťanské východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6.-7. októbra 2008 v Prešove [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-01-20], s. 62. ISBN 978-80-555-0076-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak3/index.html>
Ohlas:[3] ŽUPINA, Miroslav. Antropologický a duchovný rozmer pokánia. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 65. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 115. ISBN 978-80-555-0016-4.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Duchovný a etický život človeka. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 85. ISBN 978-80-8068-987-2.
Ohlas:[4] PASTEROVÁ, Viera. K téme mágia. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 75. ISBN 978-80-8068-998-8.
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Jednota Cirkvi z pohľadu ekleziológie svätého Irineja Lyonského. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 241. ISBN 978-80-8068-998-8.
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Misijné štúdie I. 1 vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawolawnej ELPIS w Gorliciach, 2009, s. 89. ISBN 978-83-928613-1-7.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Konanie dobrých skutkov človeka v synergii s Božou blahodaťou. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 1. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 43. ISBN 978-80-555-0156-7.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Deväť rysov v sektách a nových náboženských hnutiach. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 2. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 80. ISBN 978-80-555-0180-2.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Patristické pohľady na sociálnu a charitatívnu službu. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 2. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 18. ISBN 978-80-555-0180-2.
Ohlas:[4] PILKO, Ján. Antropologický stav človeka po páde. In Kresťanské východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6.-7. októbra 2008 v Prešove [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-01-20], s. 62. ISBN 978-80-555-0076-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak3/index.html>
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Akrívia a ikonómia podľa Nikodíma Svätohorského. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2010, roč. 5, č. 1, s. 50.
Ohlas:[4] KRYŠTOF (PULEC), metropolita. Svatý Nikodém Svatohorec: o častém svatém přijímaní drahocenných Kristovych Tajin. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2010, roč. 5, č. 1, s. 21.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Spiritualita v kontexte fenoménu siekt a nových náboženských hnutí. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzia v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 67. ISBN 978-80-555-0031-7.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Od napodobňovania Boha k zbožšteniu. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI(21) -2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 47. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Tertullián (160-220) "De praescriptione haereticorum" (krátka intervencia do diela). In Pravoslávny teologický zborník XXXVI(21) -2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 75. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Sväté tajiny z pohľadu ekleziológie svätého Irineja Lyonského. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI(21) -2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 177. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Kategória zla v kontexte reality slobodnej vôle - východiská patristickej antropológie. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI(21) -2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 198. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Triadologická dogma a jej význam pre spoločensko-sociálny život človeka. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 3. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 10. ISBN 978-80-555-0213-7.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Miesto teologických disciplín vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov. In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (Biblicko-teologické a sociologické východiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 49. ISBN 978-80-555-0245-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak6/index.html>
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Teória výchovy a jej úloha v oblasti sociálnej práce. In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (Biblicko-teologické a sociologické východiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 90. ISBN 978-80-555-0245-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak6/index.html>
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Vplyv sekty na mladého človeka. In Mladý človek - budúcnosť Cirkvi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 127. ISBN 978-80-555-0246-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak5/index.html>
Ohlas:[3] ŽUPINA, Miroslav. Duchovný život a dnešná spoločnosť. In Duchowosc jako socjalny czynnik rozwoju spoleczenstwa w Polsce i na Slowacji : miedzynarodowa konferencja naukowa, 25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach 2010 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-06], s. 91. ISBN 978-83-931180-0-7. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,314,0,DUCHOWO%C5%9A%C4%86_JAKO_SOCJALNY_CZYNNIK_ROZWOJU_SPO%C5%81ECZE%C5%83STWA_W_POLSCE_I_NA_S%C5%81OWACJI.html>
Ohlas:[3] KUZYŠIN, Bohuslav. Fenomén slobodnej vôle v duchovnom a spoločenskom kontexte. In Duchowosc jako socjalny czynnik rozwoju spoleczenstwa w Polsce i na Slowacji : miedzynarodowa konferencja naukowa, 25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-07], s. 171. ISBN 978-83-931180-0-7. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,314,0,DUCHOWO%C5%9A%C4%86_JAKO_SOCJALNY_CZYNNIK_ROZWOJU_SPO%C5%81ECZE%C5%83STWA_W_POLSCE_I_NA_S%C5%81OWACJI.html>
Ohlas:[3] ŠIP, Maroš. Spirituálny a religiózny faktor v spoločnosti. In Duchowosc jako socjalny czynnik rozwoju spoleczenstwa w Polsce i na Slowacji : miedzynarodowa konferencja naukowa, 25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-07], s. 222. ISBN 978-83-931180-0-7. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,314,0,DUCHOWO%C5%9A%C4%86_JAKO_SOCJALNY_CZYNNIK_ROZWOJU_SPO%C5%81ECZE%C5%83STWA_W_POLSCE_I_NA_S%C5%81OWACJI.html>
Ohlas:[3] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Výchova k duchovnému zdraviu. In Duchowosc jako socjalny czynnik rozwoju spoleczenstwa w Polsce i na Slowacji : miedzynarodowa konferencja naukowa, 25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-07], s. 243. ISBN 978-83-931180-0-7. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,314,0,DUCHOWO%C5%9A%C4%86_JAKO_SOCJALNY_CZYNNIK_ROZWOJU_SPO%C5%81ECZE%C5%83STWA_W_POLSCE_I_NA_S%C5%81OWACJI.html>
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Metódy vyučovania náboženskej výchovy. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 98. ISBN 978-80-555-0419-3.
Ohlas:[4] KOCHAN, Pavol. Učenie Cirkvi o Svätom Duchu v období apoštolských mužov. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2010, č. 1, s. 72.
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Analýza christologického a soteriologického aspektu teológie svätého Klimenta Rímskeho. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2010, č. 1, s. 11.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Zbožštenie človeka v kontexte triadologickej dogmy. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2011, č. 2, s. 12.
Ohlas:[4] PILKO, Ján. Katechéza blaženého Augustína. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2011, č. 2, s. 54.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Chápanie vzťahu medzi smrťou a pádom človeka podľa Gregora Nysského. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2011, č. 3, s. 115.
Ohlas:[4] PILKO, Ján. Vtelenie Isusa Christa a jeho soteriologický aspekt v teológii svätých otcov. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2011, č. 3, s. 150.
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Axiologizácia osobnosti z kresťanského pohľadu. In Pravoslávny teologický zborník XXXVII (22) -2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2011, s. 165. ISBN 978-80-555-0417-9.