Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Cap Alexander (100%)
Názov:Asketické učenie sv. Gregora Palamu
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007
Rozsah:91 s.
ISBN:978-80-8068-677-2
URL:http://www.pulib.sk/elpub/PBF/Cap1/index.html
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Askéza a duchovný život. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2008, roč. 3, č. 1, s. 21.
Ohlas:[3] KOCHAN, Pavol. Náčrt svätootcovského pohľadu na stvorenie času. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2010 [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-01], s. 117. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/09%20Kochan.pdf>
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan, ml. Podstata vášne pokrytectva a uprednostňovania osôb v apoštolských listoch Nového zákona. In Pravoslávny teologický zborník XXXVII (22) -2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2011, s. 17. ISBN 978-80-555-0417-9.